Bron: kawsachunnews 23 september 2022 ~~~~

Het Nicaraguaanse Instituut voor Telecommunicatie (TELCOR) heeft het Spaanse kabelnetwerk van CNN, CNN en español, uit de ether gehaald wegens schending van de grondwet van Nicaragua, met name van het eerste artikel waarin staat dat onafhankelijkheid, soevereiniteit en nationale zelfbeschikking onvervreemdbare rechten zijn van het Nicaraguaanse volk en de fundamenten vormen van de natie.

In een reactie op het nieuws benadrukte vice-president Rosario Murillo dat het de plicht is van de regelgevende instantie voor telecommunicatie om te zorgen voor de bescherming, verdediging en het behoud van de beginselen en garanties die zijn vastgelegd in de grondwet en andere wetten op dit gebied.

Hieronder volgt de uitgeschreven verklaring die TELCOR vanmiddag over deze kwestie heeft vrijgegeven.

VERKLARING

Het Nicaraguaanse Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten, TELCOR – regelgevende instantie informeert de Nicaraguaanse gezinnen over de bepaling die aan de exploitanten van abonneetelevisie is uitgevaardigd:

Artikel 1 van de politieke grondwet van de Republiek Nicaragua bepaalt dat onafhankelijkheid, soevereiniteit en nationale zelfbeschikking onvervreemdbare rechten zijn van het volk en de fundamenten van de Nicaraguaanse natie, en dat het daarom de plicht is van alle Nicaraguanen om deze rechten te behouden en te verdedigen. Evenzo bepaalt artikel 67 dat het recht op informatie een sociale verantwoordelijkheid is en moet worden uitgeoefend met strikte inachtneming van de in de grondwet vastgelegde beginselen, op straffe van latere bij wet vastgestelde aansprakelijkheden.

Wet nr. 919 “Wet op de soevereine veiligheid van de Republiek Nicaragua”, waarvan de bepalingen van openbare orde en van het hoogste nationale belang zijn, bepaalt in artikel 4 dat het fundamentele doel ervan is de onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en nationale zelfbeschikking als onvervreemdbaar recht van het Nicaraguaanse volk te waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van onze politieke grondwet. Evenzo definieert artikel 8 alle handelingen van buitenlandse inmenging in nationale aangelegenheden die de in onze politieke grondwet vastgelegde grondbeginselen kunnen schenden, alsmede alle andere illegale handelingen of activiteiten die de integrale ontwikkeling van personen, gezinnen en de gemeenschap bedreigen, als bedreigingen voor de soevereine veiligheid .

Van haar kant is deze regelgevende instantie, als gedecentraliseerde entiteit van de staat Nicaragua, in overeenstemming met haar functies en bevoegdheden uit hoofde van Wetsbesluit nr. 1053 “Organieke wet van het Nicaraguaanse Instituut voor telecommunicatie en postdiensten (TELCOR)”, Wet nr. 200 “Algemene wet inzake telecommunicatie en postdiensten” en andere toepasselijke regelgeving, verplicht te zorgen voor de bescherming, verdediging en het behoud van de beginselen, rechten en waarborgen die zijn vastgelegd in onze politieke grondwet en andere wetten ter zake.

Op basis van het voorgaande, en aangezien is vastgesteld dat de inhoud die door het kanaal “CNN en español” wordt uitgezonden via het abonneetelevisienetwerk van de maatschappij die het vertegenwoordigt, in strijd is met de voornoemde wettelijke normen en deze schendt, wordt de onmiddellijke verwijdering van dit kanaal uit de door deze regelgevende instantie toegestane zendernetwerken bevolen.

Ten slotte verzoeken wij de regelgevende instantie zo spoedig mogelijk mee te delen welk kanaal “CNN en español” in de door ons goedgekeurde zenderroosters zal vervangen.

Managua, 23 september 2022

Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Post

TELCOR – regelgevende instantie

Topfoto: Archief: Vicepresident van Nicaragua, Rosario Murillo.