Bron: Kawsachun News , 6 april 2022 ~~~

Nicaragua blijft het voorbeeld geven in haar inzet voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen en overtreft de rest van de wereld ver met haar uitzonderlijke prestaties in het realiseren van een grote deelname van vrouwen in de regering.

Volgens de IAO staat het land op de eerste plaats in de wereld wat betreft het grootste aantal vrouwelijke ministers. De ministers van Onderwijs, Volksgezondheid, Economie, Justitie en Arbeid zijn momenteel allemaal vrouwen. Nicaragua is een van de slechts drie landen die de pariteit tussen mannen en vrouwen in de Nationale Assemblee hebben overschreden, en staat op de derde plaats in de wereld wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in nationale parlementen.

Buiten het land zijn deze en vele andere prestaties van vrouwen onder de Sandinistische revolutie opzettelijk onderbelicht gebleven.

Om meer te horen over de inzet van de regering om het leven en de omstandigheden van Nicaraguaanse vrouwen te verbeteren, spraken we met parlementslid Irma Dávila, voorzitterster van de Commissie voor Vrouwen, Jeugd, Kinderen en Gezinszaken van de Nationale Assemblee van Nicaragua. Hieronder staat een transcriptie van het interview dat we in januari hielden in de Nationale Assemblee in Managua.

Interview met Irma Dávila, voorzitter van de Commissie voor Vrouwen, Jeugd, Kinderen en Gezinszaken van de Nationale Assemblee van Nicaragua, door Camila Escalante van Kawsachun News, Fiorella Isabel van de Convo Couch en Stephen Sefton van Tortilla Con Sal.

Wat heeft de Sandinistische Revolutie vrouwen te bieden onder het presidentschap van Comandante Daniel Ortega?

Irma Dávila: Wel, het herstel van de rechten van de Nicaraguaanse vrouw is een historische doelstelling van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront. Dat wil zeggen dat het Sandinistisch Front niet alleen nu bezorgd is over de rechten van de vrouw, maar dat het al een doelstelling is sinds de oprichting van het Sandinistisch Front. Vandaag zijn wij er trots op u onze vooruitgang te kunnen uitleggen. Dankzij de politieke wil van onze regering, de vrouwenrechten werkelijkheid worden.

Vandaag de dag wordt de gendergelijkheid in Nicaragua op het hoogste niveau toegepast, namelijk in onze Grondwet; de gendergelijkheid is grondwettelijk vastgelegd en wordt in de praktijk gebracht. Wij werken vanuit een model van billijkheid, een model van complementariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid. We geven gehoor aan oproeping van onze regering voor vrede en humanisme. Daarom hebben wij ons ingezet voor de emancipatie en het leiderschap van Nicaraguaanse vrouwen op alle gebieden van het leven, in de politieke, economische, sociale, culturele, gemeenschaps- en gezinssfeer.

Vandaag de dag vieren de vrouwen in Nicaragua dat wij deel uitmaken van de economische ontwikkeling. Vandaag de dag dragen wij vrouwen actief bij aan de economie van het land. Wij nemen deel aan de grote economische, sociale en politieke veranderingen die ons land doormaakt. We er erg trots op dat we een regering hebben die deze verplichting met grote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, want vandaag hebben Nicaraguaanse vrouwen toegang tot rechten die we vroeger niet hadden.

Vandaag hebben vrouwen toegang tot gezondheidszorg, wat een van de meest gevoelige kwesties is. Nicaragua heeft de moeder-, moeder- en kindersterfte teruggedrongen via ons gezondheidsmodel voor gemeenschappen en gezinnen. We hebben in alle gemeenten van het land opvangcentra voor moeders waar de moeder en haar pasgeborene tijdens de bevalling worden verzorgd door competent medische personeel. Vandaag hebben we toegang tot onderwijs; vrouwen hebben toegang tot alle onderwijsrichtingen die hen vroeger werden ontzegd.

We hebben toegang tot huisvesting, we hebben toegang tot landbouwgrond. Onder deze revolutionaire regering worden landeigendomsrechten toegekend aan vrouwen, die ook gezinshoofd zijn, en hebben we ook toegang tot krediet, zodat vrouwen zich economisch kunnen ontwikkelen. Wij hebben toegang tot de produktiemiddelen en zijn nu opgenomen in het werkgelegenheidsysteem en in het sociale, coöperatieve, associatieve economische model, waarmee wij bijdragen aan het bruto binnenlands product van dit land en aan de strijd tegen de armoede.

Vandaag hebben wij vrouwen onze waardigheid gered. Vrouwen worden in dit land gerespecteerd en het bewijs daarvan is dat wij in het recente onderzoek van het “World Economic Forum” op de vijfde plaats staan. In deze studie werden verschillende landen onderzocht en werd vastgesteld dat Nicaragua, een klein land in Centraal-Amerika, in Latijns-Amerika, de vijfde plaats inneemt op het gebied van gendergelijkheid, wat betekent dat vrouwen vandaag de dag toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, de economie en politieke participatie, waardoor de kloof van ongelijkheid en armoede wordt gedicht.

Vanuit de Verenigde Staten wordt het idee verspreid dat zij het verst gevorderd zijn in feminisme, in wat zij feminisme noemen. Vrouwen verdienen daar echter niet hetzelfde als mannen. Hoe is het mogelijk dat een Midden-Amerikaans land, een zogenaamd derdewereldland, het beter heeft kunnen doen dan een grootmacht als de Verenigde Staten en andere landen?

Dit heeft te maken met politieke wil. Nicaragua zijn onze president en onze vicepresidente, een echte toewijding aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen. We hebben een model van gelijkheid en van complementariteit dat mogelijk is gemaakt door de revolutie. Daarom verbaast Nicaragua de mensen, want we staan niet alleen op de vijfde plaats zoals onderzocht door het Economisch Wereldforum, maar ook de IAO plaatst Nicaraguaanse vrouwen op de eerste plaats in de wereld, waar de participatie van vrouwen als minister het hoogst is. De minister van onderwijs is een vrouw, De minister van Gezondheid, van Economie, van Justitie en van Arbeid zijn allemaal vrouwen.

Wij zijn het eerste land ter wereld dat de hoogste participatie van vrouwen in deze functies heeft, niet alleen in de regering, maar ook in de Nationale Vergadering. In het parlement staan we op de vierde plaats staan met het hoogste aantal vrouwelijke parlementsleden. Van de 91 mannelijke en vrouwelijke afgevaardigden die onlangs zijn verkozen, zijn er 46 vrouwen en 45 mannen. Dat wil zeggen dat iets meer dan 50% van de verkozen Assemblee uit vrouwen bestaat. Daar komt nog bij dat wij het voorzitterschap van de commissies en het vicevoorzitterschap bekleden en dat vrouwen de meerderheid van het dagelijks bestuur in handen hebben.

Vrouwen nemen besluiten, werken wetten, beleidslijnen en programma’s uit, evalueren, keuren goed en werken aan economische wetten, politieke wetten, sociale wetten, wetten van allerlei aard. Nicaraguaanse vrouwen hebben een grote rol gespeeld in de triomf van onze revolutie, daarna in de eerste fase van de revolutie, en opnieuw sinds de terugkeer in de regering in 2007. Je kunt geen vooruitgang boeken in de strijd tegen armoede als vrouwen niet aanwezig zijn. Je kunt niet over democratie praten als vrouwen er niet zijn.

Dus, waar hebben we het over? In Nicaragua hebben we het over een echte democratie en dat laten we zien ook, want we hebben niet alleen de participatie van vrouwen. Wanneer we het over democratie hebben, hebben we het ook over toegang tot gezondheidzorg, toegang tot onderwijs, toegang tot huisvesting, toegang tot land, toegang tot de productiemiddelen. Hier hebben we het over een echte democratie en een revolutionair model en dat zijn de grote verschillen.

U zegt dat vrouwen hier in Nicaragua nu toegang hebben tot krediet, wat erg belangrijk is voor hun economische rechten. Wat is enkele van de belangrijkste wetten voor de economische rechten van vrouwen, en wat zijn enkele van de dingen die u in deze periode wilt zien?

Wel, in Nicaragua hebben we een goed wettelijk kader. Allereerst is in de grondwet de gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie van vrouwen vastgelegd. Vervolgens zijn er een groot aantal wetten ter bescherming van de rechten van de vrouw. Een belangrijke wet die wij in ons land hebben is de Wet Gelijke Rechten en Kansen, die de deelname van vrouwen aan verkiezingen vaststelt op 50% en de deelname van mannen op 50%. Dit is in praktijk gebracht bij alle nationale, regionale en gemeentelijke verkiezingen.

Dat is de reden waarom vandaag de dag meer dan 50% van de functies in de rechterlijke macht door vrouwen wordt bekleed: 57% of 58%. Ook in de uitvoerende macht is er een hoge participatie van meer dan 56% vrouwen in de wetgevende macht. Overal hebben we een hoge participatie omdat de wetten in de praktijk worden gebracht, dat wil zeggen dat het geen wetten zijn die alleen maar op papier staan, maar wetten die daadwerkelijk in de praktijk zijn gebracht. Dit heeft ons er ook toe gebracht de Gemeentewet te hervormen, zodat meer vrouwen als burgemeesters, onderburgemeesters en raadsvrouwen zitting kunnen nemen in de lokale besturen.

We hebben ook de kieswet hervormd, zodat er ook een grotere deelname is van alle vrouwen in alle politieke ruimten. Een zeer belangrijke wet is de wet tegen geweld tegen vrouwen. Ons model tegen geweld is een model van preventie. Deze allesomvattende wet dient om het geweld heeft te voorkomen, vast te stellen en te bestraffen.

Ons familierecht kent vele bepalingen voor Nicaraguaanse vrouwen, voor meisjes en jongens en ook voor ouderen. We hebben ook internationale instrumenten die we hebben geratificeerd, zoals het Verdrag van Belem do Para en het Verdrag inzake non-discriminatie van vrouwen en geweldloosheid. Het rechtssysteem is ook versterkt nu er een wet is aangenomen die alle haatmisdrijven bestraft, misdrijven die de waardigheid van vrouwen aantasten.

Onze regering werkt ook aan de bevordering van waarden om vrouwen te beschermen, door onderwijs, door preventie, door gezinsbegeleiding in buurten en gemeenschappen, door begeleiding in de onderwijsgemeenschappen waar we werken met studenten en met alle opvoeders op de scholen. We hebben een zeer sterk wettelijk kader en we moeten blijven werken aan de bescherming van het leven van vrouwen en hun rechten.

Welke methoden of welke instrumenten heeft de regering om alleenstaande moeders te helpen, om moeders met een laag inkomen te helpen, en hoe verhoudt de gezinsstructuur zich tot deze nieuwe fase, in deze eeuw van moderne vrouwen, die vele rollen vervullen enzovoort?

Wel, alles waar onze regering aan werkt is gebaseerd op het model van het gezin en de gemeenschap. Voor onze regering zijn de gezinnen het belangrijkst en de regering gaat uit van het model van het gezin en de gemeenschap. Vanaf de vroege kinderjaren zijn er onderwijscentra waar kinderen een schoollunch kunnen krijgen, zodat de moeder zich geen zorgen hoeft te maken over het voeden van haar kinderen, omdat de school daarin voorziet.

Deze regering levert dagelijks 1.200.000 maaltijden aan alle scholen, op het platteland en in de stad. Ze krijgen ook gezondheidszorg op school. In de centra voor de ontwikkeling van kinderen, de CDI’s, kunnen vrouwen hun kinderen binnenbrengen voor verzorging en onderwijs, zodat vrouwen met een gerust hart kunnen werken in een systeem zorgt voor voeding, gezondheid en onderwijs. Het onderwijs is hier volledig gratis en de kinderen krijgen schoenen, schriften, rugzakjes, potloden, krijtjes, de benodigdheden die ze nodig hebben om hun schoolwerk te maken. Het is een integraal model en het is de moeite waard te vermelden dat Nicaragua wereldwijd, door de FAO, wordt erkend als het land dat het beste voor kinderen zorgt. We hebben de kindersterfte teruggedrongen en kinderen groeien gezonder op. Ze zullen geen Coca-Cola drinken op school, maar de kinderen zullen consumeren wat beschikbaar is in de schooltuinen.

Onze regering erkent deze gelijkheid tussen mannen en vrouwen als een as van menselijke ontwikkeling. De rechten van de vrouw zijn dus rechten op zich en tevens de as van de ontwikkeling van ons land. Wij zijn er erg trots op in dit land te wonen en een President te hebben zoals Comandante Daniel en Compañera Rosario die geen enkele gelegenheid voorbij laten gaan om de rechten van Nicaraguaanse vrouwen te herstellen.

Hoe reageert u op de kritiek van de OAS en de Verenigde Staten dat er in Nicaragua een humanitaire crisis en een crisis op het gebied van de mensenrechten heerst?

We hebben laten zien dat we een land zijn dat grote vooruitgang heeft geboekt. We hebben grote vooruitgang geboekt en we hebben grote erkenning gekregen als land dat de armoede en extreme armoede heeft teruggedrongen van 48% tot 24%. We zijn het veiligste land in Centraal-Amerika, met 99% dekking van de elektriciteit, en hebben velen verrast door met succes de Covid pandemie en de economische gevolgen ervan, te beheren, zonder grenzen te sluiten, en dat alles terwijl we blijven werken. Via het model van de Gemeenschaps-, Coöperatie- en Associatieve Gezinshuishouding pakken we het probleem van de productie aan en bereiken we een grote economische groei.

We hebben een eerlijke verkiezingen gehouden waarbij we hebben gestemd voor soevereiniteit, onafhankelijkheid, zelfbeschikking, en niemand kan ons vertellen voor wie we moeten kiezen of hoe we onze verkiezing moeten houden omdat wij beslissen over het lot van dit land. Ons land ageert met groot succes, met grote vooruitgang in de mensenrechten. Wij hebben vele internationale instrumenten ondertekend die andere landen niet hebben ondertekend. We zijn toegewijd aan de mensenrechten en de kwestie van vrouwen is een mensenrechtenkwestie. Die inzet voor de mensenrechten is de reden waarom deze regering bij deze recente verkiezingen de steun kreeg van bijna 3 miljoen mensen. Het lot van dit land wordt bepaald door het Nicaraguaanse volk en wij reageren op kritiek met bewijzen, met werk, met respect voor de mensenrechten, voor zelfbeschikking, voor vrede in dit land.

Wat wij willen zijn twee dingen: Wij willen vrede en wij willen kunnen werken, mannen en vrouwen, op een complementaire manier, vanuit een model van sociale rechtvaardigheid, van billijkheid, van gelijkheid, om ons land uit de armoede te blijven halen, en ten tweede eisen wij respect. Respect voor onze zelfbeschikking, onze soevereiniteit, en onze onafhankelijkheid. Want hier zijn wij Nicaraguanen degenen die de beslissingen nemen, samen met onze grondwettelijk gekozen president en vicepresidente.

Dank u zeer.

Dank u, namens de gehele Nationale Vergadering als afgevaardigde, het is een eer om onze vooruitgang met u te delen, het vervult ons met grote trots en vreugde om deze vooruitgang met u te delen omdat het ook uw vooruitgang is. Want als Nicaraguaanse vrouwen vooruitgang boeken, doen jullie dat ook, in de verschillende landen waar jullie vandaan komen, dus een dikke knuffel voor jullie allemaal en laten we verder gaan met ons engagement, hand in hand werkend met jullie allemaal. Dank u voor uw komst om met ons te delen en ons land en ons volk te leren kennen.

Kawsachun News is een Boliviaans nieuwsagentschap met informatie over Latijns-America.


Eerdere berichten in dit archief: