Bron: AllAfrica InfoWire 15 oktober 2021 ~~~

De Verenigde Naties hebben Kaapverdië op de vingers getikt: de martelingen, willekeurige detentie en schendingen van de Venezolaanse diplomaat Alex Saab moeten stoppen, en de regering is gevraagd om uitleg te geven.

De situatie is ernstig, de schendingen zijn ernstig, de regering van Kaapverdië wordt ontmaskerd en aan de internationale gemeenschap voorgesteld als een schurkenstaat – een schender van de mensenrechten die verdacht wordt van ernstige en aanhoudende schendingen.

De regering van Kaapverdië wordt door de Verenigde Naties ernstig bekritiseerd voor de ernstige en voortdurende schendingen tegen ambassadeur Alex Saab, die sinds 12 juni 2020 in Kaapverdië is gearresteerd en willekeurig wordt vastgehouden in het kader van een “willekeurige” uitleveringsprocedure, die door de Verenigde Staten van Amerika is opgezet. De Verenigde Naties spreken hun “diepe bezorgdheid uit over de beschuldigingen van willekeurige arrestatie, detentie en uitleveringsprocedure tegen ambassadeur Saab”.

In een brief zonder precedent die op 19 juli 2021 naar de regering van Kaapverdië is gestuurd en die de Verenigde Naties zojuist openbaar hebben gemaakt, heeft een grote groep onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties zijn bezorgdheid geuit over het lot van ambassadeur Alex Saab door toedoen van de Kaapverdische autoriteiten, die verdacht worden van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling, willekeurige arrestatie en detentie, naast andere schendingen van de mensenrechten.

De ernst van de situatie blijkt uit het feit dat niet minder dan vier speciale VN-rapporteurs en een werkgroep de brief hebben opgesteld en Kaapverdië gezamenlijk hebben aangemaand de schendingen waarvan Alex Saab het slachtoffer is geworden, te staken en te beëindigen. Deze VN-organen zijn:

  • de Werkgroep inzake willekeurige detentie;
  • de speciale rapporteur inzake het recht van eenieder op het genot van de hoogst bereikbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid;
  • de speciale rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten
  • de speciale rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en
  • de speciale rapporteur inzake de negatieve gevolgen van foltering voor de mensenrechten van vrouwen inzake de negatieve gevolgen van unilaterale dwangmaatregelen voor het genot van mensenrechten.

Volgens de deskundigen van de Verenigde Naties zou “de situatie die de hoogste autoriteiten van Kaapverdië hebben gecreëerd, op het eerste gezicht een ernstige, ongebreidelde en langdurige schending betekenen van de verbintenissen van Kaapverdië op het gebied van de eerbiediging van de en langdurige schending van de verbintenissen van Kaapverdië op het gebied van de eerbiediging van de meest fundamentele beginselen van de mensenrechten.”

De Verenigde Naties hebben via de speciale procedure de regering van Kaapverdië opgeroepen verantwoording af te leggen “over de feitelijke gronden en de rechtsgrondslag voor de arrestatie, detentie en eventuele uitlevering van ambassadeur Alex Saab Moran aan de Verenigde Staten, met inbegrip van de precieze aard van de beschuldigingen tegen hem en de feiten die deze beschuldigingen staven; over de schending van de gerechtelijke, consulaire en andere waarborgen voor een eerlijk proces; over de beschuldigingen van foltering en mishandeling van ambassadeur Saab; over de schending van zijn recht op lichamelijke integriteit en de verslechtering van zijn gezondheid die aan de autoriteiten is toe te schrijven; over het risico van foltering in geval van uitlevering; en over de schending van de diplomatieke onschendbaarheid van ambassadeur Alex Saab. “

De regering van Kaapverdië blijft, overeenkomstig wat haar standaard modus operandi is geworden wanneer het gaat om internationale kritiek op haar behandeling van de zaak Alex Saab, zwijgen, onwillig om te reageren op diplomatieke dagvaardingen, op het staken van de mensenrechtenschendingen. Personeelsleden van de Verenigde Naties die op voorwaarde van anonimiteit spreken, merkten het volgende op: “Kaapverdië blijft zich op die manier isoleren van de internationale gemeenschap, in overeenstemming met de gebruikelijke terugtrekstrategie die de meeste schurkenstaten en schenders van de mensenrechten hanteren. Bij gebrek aan een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak en in het licht van een uitzonderlijk ernstige situatie gaan de mensenrechtenschendingen waarvan Alex Saab het slachtoffer is geworden, in Kaapverdië straffeloos voort. Er zijn geen excuses meer voor Kaapverdië. Van nu af aan zal niemand in de regering kunnen zeggen dat hij of zij het niet wist.”

De gewone Kaapverdiërs, die tot nu toe niet op de hoogte waren van de ernst van de situatie, zullen waarschijnlijk de hoogste prijs betalen voor het isolement van hun land op het internationale toneel, op economisch en politiek vlak en op het vlak van reputatie op lange termijn. Dr. Jose Manuel Pinto Monteiro, de Kaapverdische raadsman van Alex Saab, zei in reactie op de onthullingen van de VN: “Het is aan de bevolking van Kaapverdië om deze regering verantwoordelijk te stellen voor de ernstige en aanhoudende schendingen van de mensenrechten die door ECOWAS en de Verenigde Naties scherp aan de kaak zijn gesteld. Ik dring er bij de Kaapverdische autoriteiten op aan Alex Saab onmiddellijk vrij te laten en te eisen dat hij verantwoording aflegt.”

Link naar de brieven van de VN:

  • https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26527
  • https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_59_Add.2_AdvanceUneditedVersion.pdf