Bron: Odry Farnetano 
Últimas Noticias 11 oktober 2021 (SP) 
orinocotribune 11 oktober 2021 (EN) ~~~

“De Europese Unie (EU) heeft besloten een verkiezingswaarnemingsmissie naar Venezuela te sturen in antwoord op een uitnodiging, en is op geen enkele manier van plan zich in het proces te mengen,” vertelde een woordvoerder van de instelling aan AFP op maandag 11 oktober. “Niet-inmenging in verkiezingsprocessen is de kern van onze missies.”

Dit standpunt, voegde de woordvoerder eraan toe, is ook “belichaamd” in de overeenkomst die is ondertekend door de EU en de Venezolaanse autoriteiten. De woordvoerder legde de verklaringen af namens Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, die niet reageerde op verzoeken van de Venezolaanse autoriteiten om verantwoording af te leggen voor zijn bemoeizuchtige opmerkingen over het verkiezingsproces in Venezuela – een schending van de overeenkomst die met de Nationale Kiesraad van Venezuela (CNE) is ondertekend.

“Josep Borrell heeft de overeenkomst geschonden die hij met de Nationale Kiesraad (CNE) had ondertekend om als internationale waarnemer deel te nemen aan de regionale verkiezingen van 21 november”, verklaarde de voorzitter van de Nationale Assemblee van Venezuela, Jorge Rodríguez, deze zondag.

Het hoofd van de Venezolaanse Nationale Kiesraad (CNE), Pedro Calzadilla, had journalisten verteld dat de EU en het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell, een verklaring schuldig waren voor de uitspraken die hij in Spanje had gedaan en die door de Venezolaanse autoriteiten als interventionistisch werden omschreven.

“Borrell zei niet alleen dat deze missie kwam om een politieke factie te steunen van degenen die belang hebben bij [de verkiezingen van] Venezuela,” zei Calzadilla, “maar ook dat de legitimiteit van de verkiezingen afhing van het rapport dat zij uitbrengen.”

“De EU heeft besloten deze missie te sturen in antwoord op een uitnodiging” van de Venezolaanse CNE, zei de woordvoerder in Brussel, en “alle verkiezingswaarnemingsmissies van de EU respecteren ten volle de beginselen van onpartijdigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid.”

De door de EU voorbereide missie “heeft tot doel op onafhankelijke, neutrale en onpartijdige wijze te evalueren in hoeverre het verkiezingsproces in overeenstemming is met de internationale, regionale en nationale verplichtingen en verbintenissen betreffende het houden van democratische verkiezingen die door Venezuela zijn ondertekend”.

Venezuela zal op 21 november regionale en gemeenteraadsverkiezingen houden voor de verkiezing van burgemeesters, gouverneurs, deelstaatwetgevers en gemeenteraden.

Topfoto: Waarnemers van de Europese Unie controleren het verkiezingsproces in een stembureau buiten Tunis, Tunesië, tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 15 september 2019. (Mosa’ab Elshamy/AP).

(Últimas Noticias) door Odry Farnetano

==========================================
https://orinocotribune.com/european-union-observers-wont-interfere-in-venezuelan-electoral-process-borrells-statements/

European Union: Observers Won’t Interfere in Venezuelan Electoral Process (Borrell’s Statements)
October 11, 2021
“The European Union (EU) decided to send an electoral observation mission to Venezuela in response to an invitation, and in no way does it intend to interfere in the process,” a spokesperson for the institution told AFP on Monday, October 11. “Non-interference in electoral processes is the heart of our missions.”

This position, added the spokesperson, is also “embodied” in the agreement signed between the EU and the Venezuelan authorities. The spokesperson made the statements on behalf of Josep Borrell, EU High Representative for Foreign Affairs, who did not respond to requests by Venezuelan authorities to account for his interventionist comments on Venezuela’s electoral process—a violation of the agreement signed with Venezuela’s National Electoral Council (CNE).

“Josep Borrell violated the agreement he signed with the National Electoral Council (CNE) to participate as international observers in the regional elections of November 21,” said the president of Venezuela’s National Assembly, Jorge Rodríguez, this Sunday.

The head of the Venezuelan National Electoral Council (CNE), Pedro Calzadilla, had told journalists that the EU and the head of European diplomacy, Josep Borrell, owed an explanation for the statements he made in Spain, described by Venezuelan authorities as interventionist.

“Borrell not only said that this mission was coming to support a political faction of those who have a stake in [the elections of] Venezuela,” said Calzadilla, “but that the legitimacy of the elections depended on the report they issue.”

“The EU decided to send this mission in response to an invitation” from the Venezuelan CNE, said the spokesperson in Brussels, and “all EU electoral observation missions fully respect the principles of impartiality, objectivity and independence.”

The mission prepared by the EU “aims to evaluate independently, neutrally, and impartially to what extent the electoral process respects the international, regional, and national obligations and commitments regarding the conduct of democratic elections signed by Venezuela.”

Venezuela will hold regional and municipal elections on November 21 to elect mayors, governors, state legislators, and city councils.

Featured image: Observers from the European Union monitor the election process in a polling station outside Tunis, Tunisia, during the first round of the presidential election on September 15, 2019. (Mosa’ab Elshamy/AP).