Lima, 28 juli 2021

Bron: BOODSCHAP AAN DE NATIE
Regering van Peru 28 juli 2021 ~~~

Deze woensdag, te midden van de festiviteiten rond de tweehonderdste verjaardag van de onafhankelijkheid van Peru, neemt Pedro Castillo het presidentschap op zich voor de periode 2021-2026. Hij schetst een reeks nieuwe hervormingen ten behoeve van de ontwikkeling van het land. (teleSUR)

Video registratie van de inauguratie en toespraak – 80 minuten – bron: TelesurTV
Klik op de foto om de Video te starten

Transcript van de toespraak:

Mevrouw de President van het Congres van de Republiek, geachte leden van het Congres van de Republiek, geachte presidenten van de zusterrepublieken Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Mexico, Zijne Hoogheid de Koning van Spanje. Leden van het geachte Diplomatieke Corps. Aanwezige autoriteiten. Vrouwen en mannen van mijn geliefde Peruaanse volk.

Ik begin met het begroeten van mijn broeders en zusters, afstammelingen van de oorspronkelijke volkeren van het pre-Spaanse Peru, mijn broeders en zusters uit Quechua, Aymara en het Amazonegebied, de Afro-Peruvianen en de verschillende gemeenschappen die afstammen van migranten, alsmede alle bezitloze minderheden van het platteland en de stad. Samen zeggen we vandaag: KASHKANIRACMI! WE BESTAAN!

Ik richt mij tot u op deze symbolische dag, de 200e verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring van Peru, twee eeuwen van republikeins leven. Ik ben enorm trots om hier vandaag te zijn.

Maar hoewel we zo’n symbolische datum herdenken, gaat onze geschiedenis in dit gebied veel verder terug. Vijfduizend jaar lang zijn wij de bakermat geweest van transcendente beschavingen en culturen. Belangrijke en uitgebreide staten zoals de Wari en later de Tawantinsuyo bloeiden in ons land. Vier en een halve millennia lang hebben onze voorouders manieren gevonden om hun problemen op te lossen en in harmonie te leven met de rijke natuur die de voorzienigheid hun bood.

Zo bleef het tot de komst van de mannen van Castilië, die met de hulp van meerdere felipillos (verraders) en profiterend van een moment van chaos en verdeeldheid, erin slaagden de staat te veroveren die tot dan toe een groot deel van de centrale Andes had beheerst.

De nederlaag van het Inca Rijk luidde het koloniale tijdperk in. Het was toen, en met de oprichting van het onderkoninkrijk, dat de kasten en verschillen die tot op de dag van vandaag bestaan, tot stand kwamen. De drie eeuwen waarin dit gebied aan de Spaanse kroon toebehoorde, stelden haar in staat de delfstoffen te exploiteren die de ontwikkeling van Europa ondersteunden, grotendeels met de arbeid van de grootouders van velen van ons.

De onderdrukking van de rechtvaardige opstand van Tupac Amaru en Micaela Bastidas consolideerde het door het onderkoninkrijk opgelegde raciale regime : het vernietigde de Andes-elites en onderwierp de meerderheid van de inheemse bewoners van dit rijke land nog verder.

Veertig jaar later bracht de onafhankelijkheid van het onderkoninkrijk Peru van Spanje in 1821 geen echte verbetering voor de meeste Peruanen; de zogenaamde aboriginals bleven als tweederangs burgers uitgebuit worden voor de schatkist van de prille Republiek Peru.
Mettertijd werd aan de oude Afro-Peruaanse gemeenschap, die met geweld was binnengebracht, dat uit China en vervolgens dat uit Japan toegevoegd, bloed dat onze aderen verrijkte, maar ook pijn met zich meedroeg.

Dit zijn geen verhalen uit een ver verleden: tot ver in de 20e eeuw bleven degenen die als “Indianen” werden bestempeld bijdragen aan de staat in de vorm van arbeid die bekend staat als dienstplicht, terwijl in het Amazonegebied vele volkeren zich vrijwillig afzonderden van de woeste opmars van de rubbertappers, die regimes van slavernij en geweld oplegden, die uitvoerig werden opgetekend in het beroemde Engelse rapport dat het Blauwe Boek werd genoemd.

Tot de jaren ’60 werden veel haciendas verkocht met boeren erin. Talloze Peruanen bleven in slavernij leven.

Pas met de grondwet van 1979 kregen alle volwassenen de mogelijkheid om hun stemrecht uit te oefenen. De volksorganisatie boekte vooruitgang op het gebied van de toegang tot rechten, een proces dat werd afgebroken door de staatsgreep van 1992, die de basis legde voor een beknotting van de rechten, een verzwakking van de staat en voor de regels die ook vandaag nog gelden.
Sindsdien heeft ons land geloofd in verschillende regeringen die via de volksstemming aan de macht zijn gekomen, maar hebben gefaald.

Deze keer is er een regering van het volk gekomen om met het volk en voor het volk te regeren, om van onderop op te bouwen. Het is de eerste keer dat ons land zal worden geregeerd door een boer, een persoon die net als vele Peruanen behoort tot de sectoren die al zovele eeuwen worden onderdrukt.
Het is ook de eerste keer dat een in het binnenland opgerichte politieke partij de verkiezingen op democratische wijze heeft gewonnen en dat een onderwijzer, meer bepaald een plattelandsonderwijzer, tot grondwettelijk president van de republiek is verkozen.

Het is moeilijk uit te drukken wat een grote eer dit voor mij is. Ik wil dat u weet dat de trots en de pijn van Peru door mijn aderen stromen.

Dat ik ook een kind van dit land ben, gesticht op het zweet van mijn voorouders, gebouwd op het gebrek aan kansen van mijn ouders en toch zag ik hen ook weerstand bieden. Dat mijn leven werd gemaakt in de koude van de vroege ochtenden op het platteland en dat het ook deze plattelandshanden waren die mijn kinderen droegen en wiegden toen ze klein waren.

Dat de geschiedenis van dat lang verzwegen Peru ook mijn geschiedenis is. Dat ik dat kind uit Chota was dat op de plattelandsschool N10475 in het gehucht Chugur zat. Dat ik vandaag hier ben, zodat dit verhaal niet langer de uitzondering is. Ik geef u mijn woord dat we u niet in de steek zullen laten. Ik zal je niet in de steek laten.

ONZE BELEIDSLIJNEN

De strijd tegen de Covid-19-pandemie, HET BESPAREN VAN LEVEN EN GEZONDHEID.

Onze eerste grote taak is het voortzetten van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, die ons land zo hard heeft getroffen. Op deze dag wil ik alle Peruanen gedenken die niet meer onder ons zijn, en hen die hen vandaag missen. Wij zullen hun nagedachtenis eren door ervoor te zorgen dat dit een prioriteit wordt.

De mutaties van het virus blijven wetenschappers over de hele wereld verbazen. Dit is nog niet voorbij, maar ik ben er absoluut zeker van dat we verder zullen gaan, voortbouwend op wat er is bereikt, luisterend naar de wetenschap en het welzijn van de Peruanen voorop stellend.
Wij regeren in een tijd van enorme ernst voor Peru. Wij moeten onze inspanningen maximaliseren voor de vaccinatie van onze gehele bevolking in de kortst mogelijke tijd. Gezondheid is een fundamenteel recht dat de staat moet garanderen.

LIJFELIJKE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID zal de eerste prioriteit van de regering zijn.
Wij zullen een universeel, verenigd, gratis, gedecentraliseerd en participatief gezondheidszorgstelsel tot stand brengen.
De eerstelijnsgezondheidszorg zal prioriteit krijgen om de preventie te versterken en de gezondheidzorg dichter bij de bevolking te brengen. Wij zullen de capaciteit van de gezondheidscentra en -posten op het gebied van de gezondheidszorg verbeteren en wij zullen de oprichting bevorderen van 5.000 alomvattende wijkgezondheidsteams, die een territoriale aanpak zullen hebben zodat geen enkel Peruaans gezin verstoken blijft van medische dekking.

We moeten de ziekenhuiszorg versterken. Aan het einde van mijn mandaat zal ik per regio gespecialiseerde ziekenhuizen opleveren, waarvan wij prioriteit zullen geven aan: moeder-kind-ziekenhuis, neoplastisch ziekenhuis, klinisch-chirurgisch ziekenhuis, tropisch-geneeskundig ziekenhuis en mondhygiënisch ziekenhuis.

Om alle Peruanen gezondheidszorg te kunnen bieden, moeten wij samenwerken met alle overheidsniveaus, elk in hun eigen rol. Daarom roep ik de regionale gouverneurs op hun dossiers voor te bereiden en de terreinen te lokaliseren waar deze ziekenhuizen zullen worden gebouwd. Wij zullen ook beginnen met de bouw van de ziekenhuizen van San Juan de Lurigancho en VRAEM. Er moet een einde komen aan het centralisme waardoor miljoenen Peruanen voor een medisch consult naar Lima moeten reizen.

Wij moeten ook waardering hebben voor het werk van de mannen en vrouwen die hun leven hebben gewijd aan de gezondheid. Wie is niet geraakt door hun inspanningen en opofferingen in het afgelopen jaar? Honderden zijn gestorven tijdens de pandemie, en we zijn het ook aan hen verschuldigd. Voor degenen die in de gezondheidszorg werken, ik wil dat jullie weten dat jullie een bondgenoot hebben in deze regering.

Geen onzekere banen meer, het land moet de inzet en bijdrage van gezondheidswerkers en beroepsverenigingen handhaven. Wij zullen de capaciteiten ontwikkelen die het land nodig heeft en wij zullen de personele middelen van de sector decentraliseren. En tegen alle Peruanen zeg ik dat uw gezondheid en welzijn onze prioriteit is.

ECONOMISCH HERSTEL

In de afgelopen dertig jaar is er veel discussie geweest over de tekortkomingen van het economische model dat in de jaren negentig is ingevoerd. Desondanks luisterde geen enkele regering naar de ontevredenheid van de meerderheid van de bevolking en weigerde dus de door hen gewenste veranderingen door te voeren. Maar de pandemie maakte uiteindelijk duidelijk dat de kritiek op het economisch model niet alleen legitiem, maar ook gegrond was. Vandaag de dag eist de bevolking verandering en is zij niet bereid op te geven.

Maar is het zo dat deze veranderingen inhouden dat de verworvenheden die alle Peruanen de afgelopen decennia hebben bereikt, in gevaar komen? Nee, dat doet het niet. Het is mogelijk deze veranderingen op verantwoorde wijze door te voeren, met respect voor privé-eigendom, maar ook met het belang van de natie voorop. En dat is waar wij naar streven. Omdat we een welvarender land willen opbouwen, maar ook een rechtvaardiger land. Een land waar meer rijkdom en welzijn eerlijker worden verdeeld over alle Peruanen. Dat is de verbintenis die onze regering vandaag, 28 juli, op ons tweehonderdjarig bestaan, aangaat.

Op dit moment is het dringend nodig de werkgelegenheid en de gezinsinkomens te herstellen, hetgeen een grondige reactivering van de economie vergt. Helaas heeft men tijdens de verkiezingscampagne geprobeerd de bevolking schrik aan te jagen met het verhaal dat wij het spaargeld, de huizen, de auto’s, de fabrieken en andere bezittingen van de burgers wilden onteigenen, wat volstrekt onjuist is. Wij zullen niets van dien aard doen omdat wij willen dat de economie ordelijk en voorspelbaar blijft, hetgeen de basis is voor investeringsbeslissingen.

Het eigendom van de mensen, verkregen door hard werken en binnen het kader van de wet, wordt gewaarborgd door de staat. Wat wij bepleiten is een einde te maken aan het misbruik van monopolies, van consortia die corrumperen en kunstmatig hoge bedragen in rekening brengen voor basisgoederen en -diensten, zoals is gebeurd met huishoudelijk gas en geneesmiddelen, of wanneer financiële instellingen bijna 200% in rekening brengen voor consumentenkredieten.
Zo moet bijvoorbeeld de Banco de la Nación (Staatsbank) in staat zijn de burgers alle beschikbare bankdiensten aan te bieden tegen redelijke tarieven die hen in staat stellen daadwerkelijk op deze markt te concurreren, maar zonder woekerrente.

Wij zijn in de verste verte niet van plan onze economie te nationaliseren of een beleid van deviezencontrole te voeren. Wij willen alleen dat de economie van de gezinnen, vooral die met de laagste inkomens, stabieler en welvarender wordt; dat grote bedrijven de schatkist niet bedriegen door belastingontduiking of -ontwijking, dat de staat zijn toezichthoudende en verdedigende functie voor het milieu, de consument en de samenleving vervult.
Ik geloof niet dat een echte Peruaan tegen dit doel kan zijn.

De zaak Lava Jato is een smet die ons nog lang zal achtervolgen. Wij moeten de corruptie uitbannen, maar daartoe moeten wij al degenen die eraan deelnemen streng en snel straffen. In de bovengenoemde zaak zien we veel ambtenaren, waaronder drie voormalige presidenten van het land, waarvan er twee zijn gearresteerd, maar paradoxaal genoeg zien we geen zakenlieden in de gevangenis. Sommigen waren er voor een paar dagen, maar nu zijn ze vrij en zelfs het land uit. Dit is niet juist.

BEVORDERING VAN INVESTERINGEN en een nieuwe manier om projecten in Peru uit te voeren.

Peru is een land met een duizendjarige mijnbouw- en landbouwtraditie; alle culturen die in dit gebied hebben gefloreerd, hebben ons sporen nagelaten van hun vaardigheden, die vandaag deel uitmaken van ons erfgoed. Vandaag de dag heerst er echter een kritieke anomie in de mijnbouw-, energie- en koolwaterstofsector. Wij zullen het criterium van de sociale rentabiliteit toepassen, dat superieur is aan dat van de sociale vergunning. Dit betekent dat elk project onder andere moet bijdragen aan:

 • De lokale, regionale en nationale economie nieuw leven inblazen. Met andere woorden, om “beweging” te genereren, zoals ze in de volksmond zeggen.
 • het stimuleren van de lokale, regionale en nationale economie.
 • het nationaal inkomen werkelijk te verhogen door de netto-instroom van kapitaal en de voordelen op lokaal niveau aan te moedigen. Wanneer de inning van belastingen of royalty’s positief en relevant is.
 • Verbetering van het werkgelegenheidsniveau en van de lonen, voorwaarden en salarissen overeenkomstig de Internationale Arbeidsorganisatie, en ook dat de plaatselijke bevolking toegang krijgt tot relevante managementfuncties.
 • technologieoverdracht uit te voeren. Buitenlandse, buiten-regionale investeringen zijn een middel om technologieën te verspreiden in de ontvangende gebieden. Dit impliceert een versterking van de relevante instellingen om het lokale leren tot een realiteit te maken.
 • Verbetering van de inkomensverdeling, waarbij de inmenging geen bevoorrechte en uitgesloten groepen voortbrengt.
 • Bevordering en behoud van cultuur en milieu. Bij elke interventie moet de sluiting van de mijn nauwkeurig worden gekwantificeerd en moeten reële garanties worden geboden voor eventuele milieuverplichtingen. Acteurs moeten zich aan elk scenario aanpassen en niet andersom. Volkeren en territoriale organisaties moeten actief deelnemen aan het beheer van HUN ontwikkeling.

Als een project NIET maatschappelijk rendabel is, gaat het gewoon niet door.

Dit betekent een nieuw pact met particuliere investeerders, waarbij de staat tussenbeide komt om de kosten te drukken, de processen te vergemakkelijken en de rechtszekerheid te handhaven, en in ruil daarvoor de plaatselijke bevolking en het land bijdragen ontvangen die ontwikkeling en meer kansen genereren met echte zorg voor het milieu. Staatsdeelname zal worden bevorderd, zoals alle landen in de regio doen, als partner of als meerderheidsuitvoerder.

De Peruaanse staat staat voor moeilijke uitdagingen op korte en middellange termijn; zij heeft behoefte aan een nieuwe manier van mijnbouw in het eigen grondgebied. In een scenario van vrede met sociale rechtvaardigheid. Waar elk volk de protagonist is van zijn lot.

BELANGRIJKSTE TE ONTWIKKELEN ACTIES

In mijn regering zullen we het volgende in gang zetten:

IN GEZONDHEID

Geconfronteerd met een derde golf van besmettingen hebben wij tot op heden 16% van de bevolking gevaccineerd met twee doses en hebben een zeer zwak eerste niveau van zorg. Dit houdt een enorme uitdaging in om tegen het einde van het jaar meer dan 70% gevaccineerde bevolking en bescherming van de gemeenschap te bereiken.
Wij gaan het hele staatsapparaat inzetten en met onze gemobiliseerde bevolking zullen wij onmiddellijk alle regionale gouverneurs en hun regionale directeuren bijeenroepen om de maatregelen in het licht van de pandemie te evalueren.

 • De gezondheidscentra en -posten zullen gratis medische verzorging, laboratoriumonderzoek en onderzoeken garanderen, of men nu verzekerd is of niet.
 • Er zullen regelingen worden getroffen om de openingstijden voor niet-besmette patiënten in de faciliteiten van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zekerheid te verlengen tot 12 uur.
 • De nodige maatregelen zullen worden genomen om de vaccinaties voort te zetten, door de openingstijden te verruimen en de aanwezigheid uit te breiden tot de dichtstbevolkte gebieden van de hoofdsteden. De 1st-level inrichtingen zullen tijdens de verlengde openingstijden vaccineren.

IN ECONOMIE

Om in één jaar één miljoen banen te scheppen, zal onze regering onmiddellijk de volgende maatregelen nemen:

 • Overheidsinvesteringen en het scheppen van tijdelijke werkgelegenheid.
 • Activering van overheidsprogramma’s voor het scheppen van werkgelegenheid die ook het onderhoud of de bouw van werken in het hele land mogelijk zullen maken. Daartoe zal het toewijzen:
 • 3.000 miljoen soles voor gemeenten en regionale overheden om investeringen te versnellen.
 • 1.000 miljoen soles om zandwegen in bevolkte centra te repareren.
  -700 miljoen soles voor het programma Trabaja Peru voor kleine, arbeidsintensieve gemeentewerken.
 • Directe en onmiddellijke overmaking van financiële steun van 700 soles aan elk kwetsbaar gezin. De pandemie heeft voor de gezinnen veel kosten meegebracht op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, en daar komt nu in de laatste maand van de vorige regering nog een prijsstijging bij die gevolgen heeft voor de voeding van de gezinnen.

De kredietfaciliteringsprogramma’s die in overleg tussen de regering en het BCR zijn uitgevoerd, hebben het mogelijk gemaakt de bedrijfssectoren tijdens de pandemie in stand te houden, maar hebben de meerderheid van de bevolking, de landbouw, het midden- en kleinbedrijf en de consumenten buitengesloten.

Daarom willen wij ze in stand houden en uitbreiden. In die zin:

 • Zullen wij de aflossingsvrije perioden verlengen en de herschikking van schulden voor kleine en middelgrote ondernemingen vergemakkelijken.
 • Zullen wij een nieuw kredietprogramma lanceren dat specifiek gericht is op de bescherming van de werkgelegenheid.
 • En zullen wij speciale aandacht en prioriteit geven aan de sectoren die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen:

Agro, MKB, Toerisme,Vervoer

ONDERWIJS

Om bovengenoemde redenen zal mijn regering, die de regering van het volk en voor het volk is, in het openbaar onderwijs onmiddellijk de noodtoestand afkondigen, teneinde het leren te herstellen en te voorkomen dat de ongelijkheid blijft toenemen. Dit brengt ons ertoe een reeks maatregelen voor te stellen die ik nu in detail zal toelichten:

 • Een toereikende begroting voor basis- en hoger openbaar onderwijs, die geleidelijk zal worden verbeterd. Wij stellen voor het budget voor de onderwijssector te verhogen om tegemoet te komen aan de grote onderwijsbehoeften van de kwetsbare sectoren: platteland, tweetalig, gemarginaliseerde periferie en stedelijke gebieden.
 • Wij stellen voor de begrotingstoewijzing voor openbaar onderwijs in de eerste jaren van onze regering te verdubbelen en het aandeel van de uitgaven in het BBP te verhogen.
 • Wij zullen de verdeling van de onderwijsmiddelen verbeteren aan de hand van billijkheidscriteria en met prioriteit voor acties die de door de pandemie verdiepte sociale kloven helpen dichten.
 • Wij zullen het voorschools onderwijs versterken door het Cuna Más-programma terug te geven aan de lokale gedecentraliseerde beheerseenheden (UGEL’s) van de onderwijssector, zodat het voorschoolse ontwikkelingsprogramma kan worden ontwikkeld samen met de onderwijsdiensten van de eerste cyclus (het basisonderwijs) die werken met de participatie van gezinnen en gemeenschappen.
 • Uiterlijk in het eerste semester van 2022 zal er weer klassikaal onderwijs zijn. Daartoe zullen wij zorgen voor de vaccinatie van alle leerkrachten, promotoren, assistenten en personeel van onderwijsdiensten, en voor de invoering van bioveiligheidsmaatregelen in alle onderwijsinstellingen en -programma’s.
 • Wij zullen de herwaardering van de onderwijsloopbaan bevorderen door een basisopleiding en bijscholing van hoge kwaliteit te garanderen die aangepast zijn aan de sociaal-culturele omgeving. De erkenning en herwaardering van de rol van leraren en managers van openbare instellingen, waarbij stimulansen worden gegeven die kwaliteitsonderwijs voor iedereen garanderen. Wij achten het van vitaal belang dat het onderwijsstelsel een stevige basis van stabiele leerkrachten heeft.
 • Wij zullen huisvesting en Pedagogische Hulpmiddelencentra voor leraren in plattelandsgebieden bevorderen. Het wordt tijd dat deze reeds lang gekoesterde wens wordt verwezenlijkt en dat de plattelandsonderwijzers, de ware apostelen van het Peruaanse onderwijs, een minimum aan dienstverlening ontvangen om hun zware en belangrijke werk te kunnen verrichten.
 • Wij zullen de verbetering van het leren van kinderen en jongeren waarborgen en de historische kloven verkleinen, door: Versterking van het voorschools onderwijs samen met gezinnen en gemeenschappen. Bevordering van de verbetering van de prestaties van leraren; ervoor zorgen dat het nationale curriculum en de leerplannen door leraren, studenten, ouders en de gemeenschap worden bevorderd.
 • Innovatie wordt een prioriteit op scholen en internetconnectiviteit een recht. In eerste instantie zullen wij werken in 800 onderwijsinstellingen voor technisch middelbaar onderwijs.
 • Wij zullen schoolmaaltijden op kleuter-, basis- en middelbaar niveau garanderen, waarbij voorrang zal worden gegeven aan de bereiding van voedsel met voedzame lokale producten, op zodanige wijze dat tegelijkertijd economische middelen zullen worden ingezet om de lokale landbouw te versterken en te ontwikkelen.
 • Wij zullen geleidelijk een beleid van vrije toegang tot universiteiten en hoger onderwijs bevorderen. Dit systeem werkt goed in andere landen en wij denken dat het hier ook zal werken.
 • Wij zullen een krachtige impuls geven aan scholen en instellingen voor hoger technisch onderwijs en aan instellingen voor basisonderwijs. Ook technische opleiding van leerlingen in de laatste 3 jaar van het middelbaar onderwijs.
 • In december zal 1 miljard soles worden uitgetrokken voor de betaling van de sociale schuld van de leraren.

MIJNBOUW

 • Orde brengen in de mijnbouw. Dit betekent duidelijke regels, scenario’s zonder verrassingen voor de betrokkenen. Gebruik maken van de goede praktijken die in andere scenario’s bestaan, corruptie uitbannen, en procedures vaststellen en beperken die exploratie, verkenning en exploitatie, controle en correcte afsluiting van elk project vergemakkelijken.
 • Wij zullen ons uiterste best doen om meer te produceren en met een grotere toegevoegde waarde.

HUISVESTING, BOUW EN SANITAIRE VOORZIENINGEN

In ons tweehonderdjarig Peru zijn er drie miljoen Peruanen die geen toegang hebben tot drinkwater en 7,5 miljoen tot riolering. De watervoorziening in stedelijke gebieden bereikt 95% van de Peruanen, terwijl dit percentage op het platteland slechts 78% bedraagt. De rioolwaterzuiveringsdekking is nog zorgwekkender: terwijl 89% van de stadsbewoners toegang heeft tot rioolwaterzuiveringsdiensten, is dat slechts 30% van de plattelandsbewoners.

 • Het tekort aan water- en sanitaire infrastructuur bedraagt 49 miljard soles. Onze regering heeft zich er in Peru toe verbonden de kloof op het gebied van water- en sanitaire voorzieningen tot 100% te dichten, en daarvoor is een totale verandering nodig in de manier waarop de Staat diensten verleent.
 • In de eerste 100 dagen van onze regering zullen wij de uitvoering van duurzame en kwaliteitsvolle saneringswerken op het platteland versterken via de uitvoeringskernen als een mechanisme om de directe en waakzame deelname van de georganiseerde civiele samenleving te bevorderen en tegelijkertijd de kanker van de corruptie te bestrijden.
 • De toegang tot het nationale Techo Propio-programma zal voor de bevolking worden vergemakkelijkt en wij zullen het aantal begunstigden aanzienlijk uitbreiden. De hoop van honderdduizenden gezinnen om een eigen dak boven hun hoofd te hebben, begint nu werkelijkheid te worden.
 • Daarnaast zullen wij de formalisering van land op het platteland en in de steden bevorderen door samen te werken met plaatselijke overheden, de regelgeving inzake kadastrale aanduidingen te vereenvoudigen en interinstitutionele overeenkomsten te ondertekenen om kadastrale opmetingen in de steden in minder tijd uit te voeren.

PRODUCTIE

 • Wij zullen industrieën en investeringen die sociaal rendabel zijn, bevorderen en erkennen, met specifieke beleidsmaatregelen voor grote ondernemingen, kleine bedrijven en de gemeenschaps- en coöperatieve sectoren.
 • Wij zullen de economische voorwaarden met de grote visserijbedrijven herzien om meer belastinginkomsten voor het land te verkrijgen en een grotere toegevoegde waarde en industrialisering van onze natuurlijke en mariene hulpbronnen en fatsoenlijke werkgelegenheid te genereren.
 • Wij zullen zorgen voor duurzaamheid bij de exploitatie van de visbestanden en de productieketen voor rechtstreekse menselijke consumptie op basis van de regulering en de controle van de vangst van mariene soorten door grote en middelgrote ondernemingen, onderzoek met het oog op duurzaamheid en de uitbreiding en diversificatie van de visserij voor consumptie, en aquacultuur.
 • Wij zullen micro- en kleine aquacultuurbedrijven en de totstandbrenging van industriële aquacultuurparken bevorderen, de productie van gezouten ansjovis, jerky en worst met ambachtelijke vissers bevorderen en onze industrie nieuw leven inblazen om onze voedselhulpprogramma’s te bevoorraden.
 • Voor het MKB zullen wij kredietfondsen met preferentiële tarieven instellen via plattelands- en gemeentelijke spaarbanken en particuliere banken en de Banco de la Nación; met gedifferentieerde plafonds, naar gelang van de behoeften van elke categorie en sector.
 • Wij zullen de eisen versoepelen om de toegang tot krediet en de formalisering van kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken.
 • De staat zal de kleine en middelgrote ondernemingen steunen, zodat zij toegang krijgen tot leningen en meer technologisch worden, waarbij hun prestige als goede betalers wordt erkend.
 • Er zullen strategische allianties voor technologische en productieve ontwikkeling worden ontwikkeld tussen de universiteit en het technisch onderwijs op alle niveaus, de CITE’s en de MSE’s en ondernemingen, ter bevordering van technologische innovatie, productieketens, nationale industrialisatie en productieve diversificatie, dat een groter concurrentievermogen mogelijk zal maken en een toegevoegde waarde geven aan onze grondstoffen in elk gebied. LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING
 • Nul honger en ondervoeding, met gezondheids- en economische reactivering, door de consumptie van gezonde ecologische producten te bevorderen; hiertoe zullen wij overheidsaankoopprogramma’s met voedzame en kwaliteitsvolle lokale producten bevorderen, om onmiddellijk de honger in plattelands- en stadsgebieden te bestrijden. De sociale organisaties van gaarkeukens en gaarkeukens zullen worden erkend en in dit ambitieuze nationale programma worden geïntegreerd.
 • Voor de onmiddellijke economische reactivering van de plattelandssector zullen wij 3 miljard soles uittrekken voor het FAE AGRO-fonds, waardoor dit fonds toegankelijker wordt en een grotere aanwezigheid krijgt op nationaal niveau.
  Agrobanco zal een efficiënte motor worden voor de ontwikkeling van de landbouw van het land, vooral voor kleine boeren en zelfs voor familiebedrijven. Momenteel komt minder dan 2,5% van alle boeren in aanmerking voor leningen van dit instituut en dit kan zo niet doorgaan.
 • Wij zullen het nationale plan voor de industrialisatie en de produktieve verbetering van het platteland uitvoeren, met deelneming van de regionale en plaatselijke overheden. Wij zullen overheidsmiddelen herbestemmen om de georganiseerde landbouwers te voorzien van de modernste uitrusting en technologie.
 • Onmiddellijke uitvoering van het nationale plan voor de herbevolking van de veestapel, waardoor de productiviteit van meer dan 1,7 miljoen veehoudende gezinnen aan de kust, in de hooglanden en in de jungle zal worden hersteld. De beste manier om bloedarmoede te bestrijden is onze kinderen ijzerrijke eiwitten van hoge kwaliteit te laten eten.
 • Prioriteit geven aan irrigatieprojecten en aanplantings- en wateroogstprojecten om ons op de internationale markten te integreren. Wij zullen onze biodiversiteit benutten voor productieve landbouw- en industriële ontwikkeling.

VROUWEN EN KWETSBARE BEVOLKINGSGROEPEN

Nationaal Programma voor Ondernemerschap van Vrouwen om toegankelijk krediet te verstrekken om de economie te stimuleren.

 • Wij zullen onze biodiversiteit gebruiken om een productieve landbouw- en industriële productie te ontwikkelen en om de ontwikkeling van vrouwen en kwetsbare bevolkingsgroepen te bevorderen.
 • Bevordering van het nationale zorgstelsel voor afhankelijke personen – kinderen, bejaarden, gehandicapten – aangezien 98.000 Peruaanse kinderen een van hun verzorgers hebben verloren als slachtoffer van de pandemie.
 • Voortaan zal de staat voor de kinderen van Peru de financiering op zich nemen van de integrale rehabilitatie van slachtoffers van seksueel geweld.
 • Wij zullen het nationale gespecialiseerde rechtsstelsel voor de bescherming en bestraffing van geweld tegen vrouwen en gezinsleden versterken. Alleen op een gecoördineerde manier kunnen we slachtoffers echte bescherming en toegang tot de rechter bieden.

MINISTERIE VAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE EN DE LOOPBAAN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKER

Als gevolg van ons lage niveau van wetenschap, technologie en innovatie bestond de uitvoer in 2019 voor 79% uit producten zonder toegevoegde waarde. Dit percentage is gestegen tot 81% in 2020. Als gevolg van de globalisering en de opwarming van de aarde zal deze realiteit naar verwachting verergeren. Om deze uitdagingen aan te gaan, zal mijn regering de oprichting voorstellen van het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Technologische Innovatie

Met dit ministerie zal een impuls worden gegeven aan het genereren van de kennis die nodig is voor de ontwikkeling en de technologische onafhankelijkheid van Peru. Ook zal moeten worden onderzocht of een loopbaan voor wetenschappelijke en technologische onderzoekers mogelijk is om getalenteerde afgestudeerden in dienst te nemen en degenen die bij gebrek aan kansen zijn gemigreerd, te repatriëren.

Wetenschap en technologie zijn de pijlers van de hedendaagse ontwikkeling.
Een land dat niet in staat is zijn voorouderlijke kennis te erkennen en te integreren en door onderzoek nieuwe kennis te genereren, en op dit gebied over een universum van uitmuntende vakmensen te beschikken en deze te bevorderen, zal nooit het ontwikkelingsniveau kunnen bereiken dat nodig is om de openbare basisdiensten, zoals voedselzekerheid, adequate huisvesting, efficiënt openbaar vervoer en een relevant en kwalitatief hoogstaand onderwijs- en gezondheidszorgstelsel, adequaat onder zijn bevolking te verdelen.

PETROPERU

PETROPERU zal deelnemen aan alle aspecten van de aardolie-industrie, de exploratie en exploitatie van aardolie- en aardgasvoorraden, het vervoer naar raffinaderijen en de commercialisering van derivaten. Op die manier kunnen wij de eindprijzen reguleren en voorkomen dat de burger wordt uitgebuit en de prijzen van levensmiddelen en tarieven worden verhoogd ten voordele van een monopolistische onderneming. Het gaat hier niet om overheidssubsidies, want dit bedrijf moet met eigen middelen volledig aan de markt deelnemen, maar wel met een redelijke winst en zonder enige vorm van misbruik.

Wij zijn bereid om de soevereiniteit over al onze natuurlijke hulpbronnen terug te krijgen, omdat vele daarvan momenteel in buitenlandse handen zijn, met contracten die fiscale stabiliteit hebben gegarandeerd. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom wij moeten streven naar een nieuwe politieke grondwet, die ons onder meer in staat stelt de contracten aan te passen aan de veranderende omstandigheden op de internationale markt, waardoor de inkomsten van de staat worden gewaarborgd.

DE RONDAS EN BURGERBEVEILIGING

Wij weten dat de openbare veiligheid een van de problemen is die door de bevolking het sterkst wordt gevoeld. De Nationale Politie is de pijler waarop de overheid dit kwaad bestrijdt, maar dat is niet genoeg. Ondanks de inspanningen op dit gebied blijven bendes, straatroven en agressie tegen de lichamelijke integriteit en het leven van mensen welig tieren.

Wij geloven dat we het systeem van de Rondas moeten uitbreiden, wat niets anders is dan de bevolking die georganiseerd is om de veiligheid van de hele bevolking te garanderen. Naar het voorbeeld van de boerenpatrouilles stellen wij voor de gehele bevolking op te roepen deze te vormen waar zij nog niet bestaan, en deze op te nemen in het nationale systeem voor de veiligheid van de burgers, op de overeenkomstige regionale en lokale niveaus.

 • Wij zullen een budget toewijzen om hen van de nodige logistiek te voorzien.
 • Wij zullen ook hun deelneming aan het toezicht op de autoriteiten bij de uitvoering van overheidsinvesteringen in hun gemeenschappen bevorderen.
 • Wij zullen de wet van de “rondas” versterken door invloed uit te oefenen op de interne organisatie met respect voor hun autonomie.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met de Peruaanse nationale politie tot een efficiëntere openbare veiligheid zullen kunnen komen. Buitenlandse criminelen krijgen 72 uur om het land te verlaten.
 • Tenslotte zullen jongeren die noch studeren noch werken hun militaire dienstplicht moeten vervullen.

DEFENSIE: EEN NIEUWE ROL VOOR DE STRIJDKRACHTEN

Zeker, onze strijdkrachten hebben, zoals in artikel 165 van de Grondwet staat, als hoofddoel de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van de Republiek te waarborgen. In tijden van vrede belet echter niets de teams, het technisch personeel en, in het algemeen, al het beschikbare personeel om deel te nemen aan de uitvoering van ontwikkelingsprojecten, zoals wegen, kunstwerken, dammen, enz. Wij achten dit niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. Deze functie is geregeld in artikel 171 van de Grondwet, maar is om politieke redenen beperkt.

Wij zullen de strijdkrachten opnieuw opdracht geven om deel te nemen aan enkele belangrijke ontwikkelingsprojecten. Dit zal een van de veranderingen zijn waarop wij in de uitvoerende macht zullen aandringen.

 • Wij zullen het institutionele karakter van de strijdkrachten versterken, waarbij wij bij bevorderingen de verdienstelijkheid voor ogen houden en niet de vriendjespolitiek.
 • Wij zullen vrijwillige militaire dienst bevorderen met de invoering van het programma “Geef u op om uw land te dienen en u voor te bereiden op de toekomst”.
 • Wij zullen de uitrusting van de strijdkrachten versterken, zodat zij hun opdracht efficiënt kunnen vervullen.

CULTUUR

We zullen een interculturele benadering introduceren door:

 • Een plan om de Peruaanse staat taalkundig om te vormen, met als doel dat alle overheidsinstellingen, waar de inheemse talen overheersen, officieel in die talen communiceren. Daartoe moeten maximale termijnen en leermogelijkheden worden vastgesteld, zodat alle ambtenaren en andere personeelsleden in de uitoefening van hun functie de respectieve moedertaal kunnen leren beheersen.
 • Erkenning van inheemse gemeenschappen, zodat zij kunnen worden beschouwd als vallende onder IAO-verdrag 169.
 • Wij zullen de verschillende directoraten een ruimer budget toekennen om de redding en de bevordering van de cultuurindustrie aan te moedigen.
 • We zullen de uitgeverijsector stimuleren.
 • Wij zullen het beheer van de cultuur decentraliseren.
 • Een van de uitdagingen waarmee wij als republiek nog steeds worden geconfronteerd, is de erkenning van de culturele verscheidenheid bij de uitstippeling van het overheidsbeleid, waardoor Peruaanse mannen en vrouwen uit plattelandsgebieden nog steeds onzichtbaar zijn, net als tweehonderd jaar geleden. Daarom is het noodzakelijk de staat te interculturaliseren, d.w.z. ervoor te zorgen dat bij het nemen van de meest relevante besluiten rekening wordt gehouden met de stemmen van de inheemse volkeren en gemeenschappen en van de Afro-Peruaanse bevolking.

In die zin is een herstructurering van het ministerie van Cultuur nodig, te beginnen met zijn naam, die als volgt zou moeten worden gewijzigd: “Ministerie van Culturen”

In een land zo divers als het onze is er behoefte aan een ministerie dat de diverse geldende culturen erkent en dat beleid uitvoert waaraan de inheemse volkeren zelf deelnemen bij de uitwerking en uitvoering ervan.

BESTRIJDING VAN CORRUPTIE

Wij zullen alle wetgeving inzake corruptie, de classificatie van daarmee samenhangende misdrijven en de in het wetboek van strafrecht opgenomen straffen herzien om deze aan te scherpen, zowel ten aanzien van overheidsfunctionarissen als van de betrokken bedrijven en nationale en buitenlandse zakenlieden. Er moet wetgeving komen die alle vormen van criminaliteit ontmoedigt en niet zoals de huidige, die criminaliteit aanmoedigt.
Het bureau van de Rekenkamer heeft erop gewezen dat door corruptie meer dan 20 miljard soles per jaar worden verduisterd, wat evenveel is als de volledige overheidsuitgaven voor gezondheidszorg in 2021 of twee derde van de overheidsuitgaven in de onderwijssector dit jaar.

Wij zullen het bureau van de Rekenkamer, het bureau van de controleur-generaal en het gehele gerechtelijk apparaat voor corruptiebestrijding moeten versterken, zodat wij de corruptie energiek kunnen terugdringen.

REGULERING VAN STAATSPUBLICATIES

Staatspubliciteit, waarmee sommige regeringen buitensporige druk op de media hebben uitgeoefend om politieke voordelen te behalen, kritiek te verlammen en zelfs de redactionele lijn van sommigen te sturen, moet beter worden gereguleerd. In die zin zullen wij vaststellen dat deze uitgaven zullen worden gedaan door voorrang te geven aan de provinciale media en de virtuele netwerken. Wij geloven dat wij op die manier een betere dekking van de overheidsberichten en een correcte decentralisatie van de overheidsuitgaven zullen kunnen garanderen.

VERVOER EN COMMUNICATIE

 • Bevordering van de aanleg en verbetering van plattelandswegen als eerste prioriteit.
 • Verbetering van het openbaar vervoer met geïntegreerde systemen en nieuwe wegcorridors, waardoor uren reistijd wordt bespaard en de levenskwaliteit van onze bevolking wordt verbeterd.
 • Implementatie van een geïntegreerd systeem voor voertuigbewaking en -toezicht, door middel van preventieve controle.
 • Onmiddellijk gebruik van het Backbone Network: Het nationaal netwerk van de Peruaanse staat REDNACE, in INTRANET-modus, gericht op de integratie van alle entiteiten van de staat op nationaal niveau, waardoor een efficiënt beheer mogelijk wordt.
 • Start van de volgende projecten: Inca Train, die de route van Cajamarca naar Puno zal afleggen. En de Grau-trein, die in de lengterichting langs de kust van Tumbes naar Tacna zal rijden.
  Beide zullen worden beheerd met het oog op de integratie van lokale markten en toerisme met internationale financiering.

BUITENLANDSE HANDEL EN TOERISME

 • Er zal een financieringsprogramma van 500 miljoen soles worden beheerd voor de uitvoering van impactprojecten om de toeristische, gastronomische en levende culturele hoofdstad te verbeteren en een meerwaarde te geven.
 • De openstelling van de bilaterale handel en de markten voor regionale integratie zullen worden verbeterd, waardoor de export en de deviezeninkomsten zullen toenemen.
 • Wij zullen trachten de vrijhandelsovereenkomsten te verbeteren op basis van de belangen van het land.

MILIEUBESCHERMING EN -ONTWIKKELING

Ons land staat voor grote uitdagingen op milieugebied. Op dit gebied moeten wij strategische instrumenten creëren voor een modern beheer van de milieubronnen, zoals het actieplan van de nationale strategie voor biologische diversiteit, het nationaal uitvoeringsplan van het Verdrag van Stockholm en het plan inzake zware metalen, metalloïden en giftige chemische stoffen.
We hebben een ministerie van Milieu nodig dat in staat is de aantasting van het milieu, de ontbossing van onze bossen en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering een halt toe te roepen; dat garant staat voor milieukwaliteitsnormen; dat zich inzet voor duurzame mijnbouw en voor een overgang naar een sociaal inclusieve, koolstofarme economie.

Wij zijn het er volledig mee eens dat Peru tegen 2050 een koolstofneutraal land moet worden, en daarvoor moeten we serieuze vorderingen maken bij het nakomen van de verbintenis om de uitstoot van broeikasgassen met 30% tot 40% te verminderen ten opzichte van wat voor 2030 wordt verwacht. Onze regering bevestigt deze verbintenis, die is neergelegd in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.
Ons land beslaat 13% van het totale grondgebied van de Amazone. In 2000 hadden we 78 miljoen hectare bos, maar sindsdien hebben we enkele honderdduizenden hectare ontbost. We moeten deze trend omkeren. Het Amazonegebied is de belangrijkste erfenis die wij aan de volgende generaties zullen nalaten en wij zullen onze verantwoordelijkheden ten aanzien van dit deel van de wereld nakomen. Dit is mijn belofte.

Een nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening en milieu-economische zonering, die garandeert dat de vanuit milieuoogpunt gegenereerde instrumenten in werking worden gesteld.

Wij zullen de belemmeringen wegnemen voor het innen van milieuovertredingen, die moeten worden gebruikt om het milieubeleid te versterken.

SOCIALE BESCHERMING

De openbare en particuliere pensioenstelsels, evenals de gezondheidszorg voor de bevolking in Essalud en MINSA, waarnaar wij hierboven hebben verwezen, verkeren in een crisis. Wij zijn van mening dat de sociale bescherming in Peru moet verschuiven van “verzekeringspolissen” naar volledige toegang tot en recht op gezondheidszorg en pensioenen.
Geen enkele Peruaan zou geld moeten inzamelen, zich in talkshows denigrerend moeten uitlaten of moeten bedelen om gezondheidszorg of een fatsoenlijk pensioen. Gezondheidszorg en pensioenen zullen universeel en met een behoorlijke dekking zijn.

Op basis hiervan zullen wij de oprichting voorstellen van een Uitvoerende-Legislatieve Commissie voor de totstandbrenging van een nieuw stelsel van sociale bescherming. Daartoe zullen wij de consolidatie van één enkel systeem voor preventieve gezondheidszorg bevorderen door samenvoeging van Essalud, het nationale gezondheidsstelsel van het ministerie van Volksgezondheid, de regionale gezondheidsdirectoraten en de gezondheidsstelsels van de strijdkrachten en de nationale politie.

Allemaal in één groot systeem dat diensten verleent aan alle inwoners van het land. Binnen dit kader van het stelsel van sociale bescherming zal een op de mens gericht beleid voor sociale ontwikkeling en integratie worden vastgesteld, met een logica van onderlinge afstemming en coördinatie met andere sectoren en bestuursniveaus. De sociale programma’s zullen worden versterkt en het systeem voor het selecteren van (hulpbehoevende) huishoudens zal worden verbeterd, zodat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van het land kunnen worden geholpen.

DE GRONDWETGEVENDE VERGADERING

Iedereen weet, want we hebben het al zo vaak gezegd, dat een van onze belangrijkste politieke vaandels, dat nu een vaandel van de meerderheid van het volk is geworden, de eis is van een grondwetgevende vergadering om ons land een nieuwe grondwet te geven die ons in staat zal stellen het gezicht van onze economische en sociale realiteit te veranderen.

Wij zullen op dit voorstel aandringen, maar altijd binnen het kader van de wet en met de juridische instrumenten die de huidige grondwet zelf biedt. U kunt er zeker van zijn dat wij de wettigheid nooit helemaal zullen kunnen opheffen, en om dit doel te bereiken zullen wij ongetwijfeld onze standpunten moeten verzoenen met die van het Congres van de Republiek, aangezien de desbetreffende verordeningen hier, in het Huis der Wetten, zullen moeten worden goedgekeurd.

Het Peruaanse volk moet er zeker van zijn dat wij geen veranderingen willen doorvoeren alleen maar om ze door te voeren, maar dat veel van de thans geldende bepalingen alleen maar ten goede komen aan grote ondernemingen, zodat zij zich onze rijkdommen in overvloed kunnen toe-eigenen. De staat moet vrij zijn om te bevorderen, te controleren en te reguleren volgens de belangen van de meerderheid. Wij zullen energiek uitvoeren wat het volk beslist en het respecteren.

Het is waar dat de grondwet van 1993 niet voorziet in de instelling van een grondwetgevende vergadering, noch in de opstelling van een nieuwe grondwet, noch in de bevoegdheid van de President van de Republiek om een grondwetgevend referendum uit te schrijven. Er wordt alleen gesproken over de mogelijkheid van een gedeeltelijke of volledige hervorming van de grondwet door het Congres.

Betekent dit dat het Peruaanse volk veroordeeld is om voor de rest van zijn leven gevangenen van deze grondwet te blijven, ondanks het feit dat de meerderheid van degenen die bij de recente verkiezingen hebben gestemd, en die nu nog geen 46 jaar oud zijn, geen politieke rol hebben gespeeld bij de goedkeuring van deze grondwet? Het antwoord, zeker, is Nee.

De oorspronkelijke grondwetgevende macht gaat uit van het volk en niet van de heersers of de autoriteiten. Het Constitutionele Hof heeft er enkele jaren geleden op gewezen dat deze bevoegdheid uitsluitend door het volk moet worden uitgeoefend, door middel van een grondwetgevend referendum.

Daarom kondig ik aan dat wij het Congres, met strikte inachtneming van de procedure voor grondwetsherziening die is vastgelegd in artikel 206 van de huidige grondwet, een wetsontwerp tot hervorming van de grondwet zullen voorleggen, dat, naar wij hopen, na analyse en bespreking door het Parlement zal worden goedgekeurd en vervolgens ter ratificatie in een volksreferendum zal worden voorgelegd.

Sommigen vragen zich af waarom een grondwetgevende vergadering nodig is, als de grondwet door het Congres kan worden hervormd. Degenen die dit bezwaar maken, mogen niet vergeten dat de uitvoerende macht zich moet concentreren op regeren, en het Congres op het maken van wetten en het uitoefenen van politieke controle op de regering; taken die zich moeten bezighouden met het behandelen van de dringende kwesties van elke dag.

Daarom kan en mag het constituerende werk niet door deze organen worden verricht. In plaats daarvan zal de grondwetgevende vergadering uitsluitend door het volk worden gekozen om binnen een vooraf bepaalde termijn een ontwerp-grondwet op te stellen, het resultaat van politiek debat en pluralistische overeenstemming, die aan een referendum zal worden onderworpen. Zodra deze taak is volbracht, wordt zij ontbonden.

De grondwetgevende vergadering van de tweehonderdste verjaardag moet plurinationaal zijn, een volksvertegenwoordiging hebben en een pariteit van mannen en vrouwen kennen. De samenstelling ervan moet, naast de kandidaten die door de geregistreerde politieke organisaties worden voorgedragen, percentages omvatten van kandidaten van autochtone, inheemse en aboriginal bevolkingsgroepen; onafhankelijke kandidaten van volksorganisaties en het maatschappelijk middenveld.

Echt representatief voor het hele Peruaanse volk.
Ik roep alle Peruanen op

Beste landgenoten, ik moet u zeggen dat ik niet zal regeren vanuit het Casa de Pizarro, omdat ik vind dat we moeten breken met de koloniale symbolen om een einde te maken aan de banden van overheersing die al zovele jaren bestaan. Wij zullen dit paleis overdragen aan het nieuwe Ministerie van Culturen, zodat het kan worden gebruikt als museum om onze geschiedenis te laten zien, vanaf het ontstaan tot heden.

Alle Peruanen moeten weten dat de taken die voor ons liggen zwaar zijn en dat zij ons allen nodig hebben. Daarom moeten wij ideologische verschillen, politieke standpunten en persoonlijke belangen opzij zetten, om ons land uit de ernstige crises te kunnen trekken die het zwaar teisteren. Ik roep alle mannen en vrouwen van Peru op, zonder enig onderscheid van welke aard ook, om hun te zeggen dat het nu tijd is om de nationale eenheid weer op te bouwen.

Dit is een taak die ons allen aangaat; wij zullen deze taak vervullen in een democratisch kader, waarbij wij zullen streven naar nationale consensus, waarbij ik nogmaals de verzekering geef dat ik op 28 juli 2026 mijn gebruikelijke onderwijstaken weer zal opnemen.

Zoals onze Quechua voorouders plachten te zeggen alvorens een grote taak te ondernemen:
Huk umalla huk sunquilla en huk maquilla!,
Eén kracht, één hart, één richting! Dat is de richting van vooruitgang en sociale rechtvaardigheid voor alle Peruanen. Hartelijk dank, Peruaanse mensen.

LANG LEVE ONS VADERLAND! LANG LEVE PERU!