Bron: laiguana.tv 20 januari 2021 ~~~

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEG), Gerard Hogan, heeft op woensdag 20 januari een niet-bindende verklaring afgelegd waarin hij aangeeft dat het Gerecht van het Europese blok “blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting” toen het een door de regering van Venezuela ingesteld beroep verwierp, nadat het een reeks dwangmaatregelen of ten onrechte “sancties” opgelegd kreeg, die door de Europese Raad ten uitvoer waren gelegd.

Om deze reden verklaarde Hogan dat, aangezien deze rechtsdwaling was begaan, een stap terug moest worden gedaan in de zaak, en Venezuela het recht moest worden gegeven op zijn wettige verdediging, en dat het beroep dus moest worden terugverwezen naar de bovengenoemde rechtbank.

De advocaat-generaal van het HvJ verwijst in zijn advies naar een arrest van het Gerecht van de EU uit 2019, waarin een beroep van Venezuela tegen de sancties die de Europese Raad twee jaar eerder had aangenomen, werd verworpen omdat het land niet als rechtspersoon kon worden beschouwd.

Volgens Hogan hadden en hebben de Venezolaanse functionarissen alle legitimiteit om het beroep in te stellen en te verzoeken om opheffing van de beperkende maatregelen die het land en zijn bevolking treffen.

In zijn juridisch advies stelde Hogan het Hof voor “te verklaren dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het bij hem ingestelde beroep niet-ontvankelijk was omdat Venezuela niet bevoegd was om het beroep in te stellen.

Hij stelt tevens voor “de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht opdat zij uitspraak doet over alle onopgeloste punten in verband met de ontvankelijkheid die in het door Venezuela ingestelde beroep tot nietigverklaring aan de orde zijn gesteld, alsmede over de grond van de zaak”.

Hoewel de conclusies van Hogan niet bindend zijn voor het Hof van Justitie, volgen de eindarresten van het Hof van Justitie in het algemeen de door de advocaat-generaal aangegeven richting.

In een persbericht voegde het HvJEU hieraan toe dat de rechters “nu beginnen met hun beraadslagingen over deze zaak” en dat “het arrest op een later tijdstip zal worden gewezen”.

In november 2020 heeft de EU de toepassing van oorspronkelijk in 2017 vastgestelde “sancties” met een jaar verlengd wegens “de aanhoudende politieke, economische, sociale en humanitaire crisis”, maatregelen die Venezuela als “misdadig” beschouwt.


Gerelateerde informatie in dit archief: