Bron: Redaktie van Handsoffvenezuela.nl ~~~ 

Een politiek-economische systeem dat alle zorg en controle van de overheid nagenoeg heeft afgeschaft, noemt men een Neoliberaal systeem. Het is in het ‘Westen’ tot stand gebracht met chantage, corruptie en lobby door machtige kapitalistengroepen.

De noden van de mens zijn in een Neo-liberale staat niet langer een zorg voor de overheid, maar handelswaar voor op winst beluste kapitalisten. “De een zijn nood is de ander zijn brood”, is een typisch Neoliberaal Nederlandse leuze. Onze enorme kosten voor huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, andere zorg en e.v.t. rechtzaken, zijn een direct gevolg van dit Neoliberale beleid.

Dit beleid is door de IMF, de Wereldbank, Hit-Men en de CIA aan veel staten opgedrongen en wordt door de VS+bondgenoten met financiëel-economisch-militaire macht en een wereldomvattend spionage netwerk globaal gehandhaaft. De staatsgreep in Chili (1973), de crisis en ondergang van de Sovjet Unie (80er jaren) en de daarop volgende ‘Globalisering’ waren enkele mijlpalen in dit streven.

Venezuela is een van de landen [1] die weigeren het Neoliberale economisch-politieke model van de VS en haar bondgenoten over te nemen. Sinds Chavez na zijn verkiezingsoverwinning in 1998 de olie-inkomsten succesvol heeft benut voor de ontwikkeling van het schandelijk verwaarloosde land en haar inwoners, heeft ze de hete adem van het westerse machtsblok gevoeld: Staatsgrepen, aanslagen op presidenten, olieprijs-manipulatie en, sinds Obama en Trump, de wurgende financieel economische sancties en oorlogsdreigingen.
Naarmate de successen van het Bolivariaanse [2] beleid van de Chavez en Maduro regeringen op vele gebieden zijn vruchten begonnen af te werpen, werd de tegenwerking van het Neo-liberale westen agressiever. De ruim 25 financieel-economische sancties van de Trump-regering, niet goedgekeurd door de VN of enig ander daartoe geautoriseerd internationaal orgaan, zijn echter alle illegaal en vanwege het voorspelbaar dodelijke effect mogelijk ook oorlogsmisdaden. Ze worden gewetenloos ondersteund door alle bondgenootstaten w.o. Nederland en de EU

Het Bolivariaanse beleid van de regeringen van Chavez en Maduro kwam ook de inwoners van de omringende landen ten goede. Voornamelijk ging het daarbij om zeer goedkope olie- en benzine verstrekking, maar er was ook financiële steun.
Bovendien was er altijd veel handel tussen het technisch ontwikkelde Venezuela en de omringende veelal agrarische landen. Dat gold ook voor de handel met de Antillen en Aruba, die voornamelijk op toerisme drijven en niet veel zelf produceren

Illustratie van rijksoverheid.nl ©Ministerie van BZK


De problemen waarin de Antillen en Aruba nu in verkeren, zijn deels veroorzaakt door het wegvallen van die steun en de onderlinge handel, als gevolg van de wurgende sancties van het Neo-liberale machtsblok tegen Venezuela.
De regering van Nederland heeft steeds zijn best gedaan om haar steentje bij te dragen aan het creëren van een crisis in Venezuela, en is daarmee indirect verantwoordelijk voor de huidige problemen waar de Antillen en Aruba in verkeren.

Zelfs de door Nederland genoemde ‘vluchtelingenstroom’ is voor 100% door deze illegale sancties veroorzaakt. Er was altijd een evenwichtige uitwisseling tussen Venezuela en de eilandengroepen, voor werk, dagelijkse zaken zoals shoppen en familiebezoek. Het zijn verwante volkeren, waarvan die op het vasteland ruim 200 jaar geleden op koloniaal Spanje bevrijd zijn door een gewapende strijd o.l.v. van Simon Bolivar. Deze uitwisseling is nu door de economische wurging van Venezuela uit zijn evenwicht gebracht. Veel Venezolanen proberen nu een beetje bij te sprokkelen in buurland Colombia en op de eilanden, o.a. in de toeristen industrie, zodat zij en hun families de crisis kunnen overleven.

Onze ministers Blok (VVD – buitenlandse zaken) en Knops (CDA – Koninkrijksrelaties) hebben in de voorgaande maanden een aantal beperkende maatregelen voorbereid, voor mogelijk grotere afhankelijkheid van de Antillen met post-koloniaal Nederland (afstand c.a. 8.000 km) en een grotere scheiding met buurland Venezuela (afstand c.a. 100 km).

  • Visum plicht voor Venezolanen die de eilandengroep willen bezoeken, met een max van 8.000 per jaar.
  • Subsidie ter compensatie van de economische sancties tegen buurland Venezuela, met name olieprijsstijging-compensaties
  • (Lijst wordt nog aangevuld)

Visumplicht

Op 2 oktober j.l. ontving de tweede kamer een brief van Minister blok, waarin hij kennis gaf van de instelling van een visumplicht voor Venezolanen naar de Antillen+Aruba.
De tekst van de brief:

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4 Den Haag


Datum 2 oktober 2019
Betreft Instellen visumplicht voor Venezolanen voor Caribische delen van het Koninkrijk

Geachte voorzitter,
Graag informeer ik u over de voorbereidingen om voor de Caribische delen van het Koninkrijk de visumplicht voor Venezuela tijdelijk in te voeren als onderdeel en sluitstuk van een breder totaalpakket van onderling samenhangende en versterkende maatregelen.

De situatie in Venezuela is de afgelopen periode verder verslechterd en in de bredere regio is (ir)reguliere migratie verder toegenomen. De Venezuela omringende landen zoals Peru, Ecuador, Guyana, Trinidad & Tobago, Panama en Chili hebben reeds maatregelen getroffen waaronder invoering van een visumplicht.

De voorbereiding voor de visumplicht volgt na intensief overleg met de Caribische Koninkrijkslanden.

Belangrijk is dat de invoering van de visumplicht geen losstaande maatregel is, maar dat daarnaast een breder totaalpakket van maatregelen wordt uitgewerkt.

Dit pakket heeft als doel om personenverkeer vanuit Venezuela op verantwoorde en gereguleerde wijze te laten plaatsvinden. Tot dit pakket behoren onder andere maatregelen die op landsniveau verder worden verkend zoals de invoering van een ESTA (reisautorisatiesysteem) en het Advance Passenger Information systeem waarbij gegevens van reizigers vooraf worden gecontroleerd en het invoeren van pre boarding checks [3]

Het kabinet is betrokken bij de uitwerking van de maatregelen die op landsniveau worden ondernomen en zal hierbij verdere ondersteuning bieden. Gelet op de noodzakelijke voorbereidingstijd kan de visumplicht over circa zes maanden worden ingevoerd, in het tweede kwartaal van 2020.

Om redenen van uitvoerbaarheid zal het aantal in te nemen Venezolaanse visumaanvragen voor de Caribische Koninkrijksdelen worden gemaximeerd op 8000 op jaarbasis.
Met de Franse autoriteiten wordt contact onderhouden over effectieve implementatie en handhaving van de visumplicht op Sint Maarten, omdat voor het Franse deel van het eiland geen visumplicht geldt voor Venezuela.
Het instellen van deze visumplicht geschiedt binnen de kaders van de Rijksvisumwet en geldt enkel voor de Caribische delen van het Koninkrijk.
Hoewel in de regel voor de Caribische Koninkrijksdelen aansluiting wordt gezocht bij de EU-lijsten voor visumplichtige en visumvrije nationaliteiten, heeft het besluit in dit specifieke geval geen gevolgen voor de toegang van Venezolanen tot het Schengengebied. Het al dan niet instellen van een visumplicht voor het Schengengebied is een besluit dat in Europees verband op basis van een voorstel van de Europese Commissie wordt genomen.
Hoewel de maatregelen bijdragen aan een verantwoorde wijze van toezicht op personenverkeer, biedt de visumplicht geen sluitende oplossing en blijft het risico van illegale migratie over zee aanwezig. Het toezicht op terugkeer blijft dan ook van groot belang om de migratiedruk te doen afnemen. Vanuit Venezuela is in recente contacten bevestigd dat een wederzijdse verantwoordelijkheid bestaat om het personenverkeer te reguleren. Hierover zal verder worden overlegd met de Venezolaanse gesprekspartners.[4]

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

Stef Blok, Minister van racistische uitspraken en buitenlandse zaken.

Er is geen behandeling hiervan vooraf in de kamer geweest. Wel sprak Minister Blok regelmatig zijn ‘bezorgdheid’ uit over de situatie. Nota bene een situatie die hij als Minister van Buitenlandse zaken, aan de hand lopend van de Trump-Pompei-regering, mede heeft veroorzaakt. Zijn eerste bezoek aan de Antillen in maart 2018 als nieuwe minister van Buitenlandse zaken was al ter voorbereiding van de nu door hem ingevoerde sancties tegen Venezolanen in nood

Blok erkende dat Venezolanen in ‘ernstige humanitaire nood’ verkeren, maar niet onder de bescherming van het VN Vluchtelingenverdrag vallen omdat de meeste vluchtelingen geen slachtoffer zijn van persoonlijke bedreiging

Het klink naief en we hebben wel vaker beschamende uitspraken van hem gehoord. De eilanden zijn er duidelijk in. Ze willen geen sancties tegen hun buurland Venezuela.

“Op Curaçao en Aruba wordt er in toenemende mate gemord over die sancties omdat deze de belangen van de eilanden zouden schaden”, aldus de redactie van curacao.nu

Ook deze maatregelen van minister Blok zullen de crisis in de regio verhevigen. Zijn opmerking over de noodzaak voor handhaving duidt er op dat hij zich daarvan bewust is. Er zijn 800 Nederlandse militairen op deze zes kleine eilanden, waaronder veel mariniers.

Nederlandse kranten als de NRC en de opinie- en praatprogrammas op Radio en TV worden al als propagandamiddel ingezet om verdere stappen tegen de voormalige koloniale eilanden te kunnen nemen, in het kader van de financieel-economische oorlog tegen het Bolivariaanse Venezuela

NRC-NEXT/Handelsblad:
Rik Rutten, 10 oktober 2019 achtergrond
Grip of afstand? Kamer verdeeld over Caribische delen van het koninkrijk
De Tweede Kamer is „nog nooit zo somber geweest” over de Caribische delen van het koninkrijk, met name over Sint-Maarten.

In een volgend bericht, zullen we op de berichtgeving in de gevestigde media en de volgende stappen van de Rutte-Blok regering terugkomen.

NOTES:
[1] Andere landen die om verschillende wereldbeschouwende of historische gronden weigeren om in de pas te lopen met het globale Neoliberalisme zijn o.a. : Cuba, Rusland, China, Nicaragua, Bolivia en een aantal islamitische staten w.o. Palestina, Iran, Irak, Libye, Syrie

[2]Venezuela’s Bolivariaanse Republiek is genoemd naar Simon Bolivar die in de 19e eeuw ‘Groot-Colombia’ (Venezuela, Colombia, Panama en Equador) bevrijde uit de Spaanse koloniale overheersing.
[3] (NB: deze notitie stond uiteraard niet in de brief van Blok aan de kamer) De ESTA, APIS en pre-boarder checks zijn allen in de USA ontwikkeld en reeds lang in gebruik, nu ook in enkele bondgenootstaten.
[4] Er is onduidelijkheid over de identiteit van de gesprekspartners van Blok. Nederland beschouwt de ongekozen zelfverklaarde president Guaido als het staatshoofd van Venezuela, dus het vermoeden bestaat dat daar dan ook mee overlegd wordt. ( of met zijn international office coordinator,
Manuel Avendaño , de zelfverklaard VS ambassadeur Carlos Vecchio, of de Amerikaanse advocaat-generaal van Guaidó, José Ignacio Hernández?)