Bron: Telesur 6 augustus 2019  ====  

De toepassing van unilaterale economische sancties is een expliciete schending van het internationale recht dat wordt beschermd door de handvesten van de Verenigde Naties (U.N.) en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), mensenrechtenbepalingen en zelfs nationale wetten van de Verenigde Staten (VS). Ondanks die waarheid zijn ze de favoriete tool van de Amerikaanse president Donald Trump geworden om zijn doelstellingen van buitenlands beleid over de hele wereld te verwezenlijken.
Eenzijdige Amerikaanse sancties overtreden een aantal internationale wetten en mensenrechtenmandaten.

Sinds 2017 heeft de Trump-regering 150 sancties opgelegd aan personen en entiteiten in Venezuela via uitvoerende bevelen en door een beroep te doen op de zogenaamde Kingpin-wet. Hun doel, zoals Trump herhaaldelijk heeft gezegd, is om de democratisch gekozen regering van president Nicolas Maduro te verdrijven, ongeacht de menselijke kosten.

Uit een recent rapport van het Centre for Economic and Policy Research (CEPR) is gebleken dat 40.000 mensen de afgelopen twee jaar in het Latijns-Amerikaanse land zijn gestorven als gevolg van deze maatregelen. Ondertussen is meer dan US $ 30 miljard aan activa van de Venezolaanse overheid geblokkeerd vanwege Amerikaanse sancties die de natie beletten goederen, inclusief voedsel en medicijnen, te exporteren en importeren.

“Het is moeilijk om erachter te komen hoe maatregelen die tot gevolg hebben dat de Venezolaanse economie wordt vernietigd … kunnen worden gericht op ‘het helpen van het Venezolaanse volk’, zoals beweerd door het Amerikaanse ministerie van Financien,” zei de speciale VN-rapporteur over negatieve gevolgen van sancties , Idriss Jazairy, die hun gebruik veroordeelt en hun illegaliteit aanroept.

Volgens hoofdstuk VII van het VN-Handvest moeten sancties worden opgelegd door de VN-Veiligheidsraad, na een vaststelling dat de internationale vrede en veiligheid wordt bedreigd of geschonden.

Dit betekent dat een enkele VN-lidstaat niet gerechtigd is economische sancties op te leggen aan een ander lid of een andere soevereine staat. De toepassing van genoemde eenzijdige sancties zelf is in strijd met de VN-verklaring over de beginselen van internationaal recht, die betrekking heeft op vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten.

De resolutie, in overeenstemming met haar handvest, werd door de Algemene Vergadering op oktober 1970 aangenomen en verwijst naar “de plicht van staten om zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van militaire, politieke, economische of enige andere vorm van dwang gericht tegen de politieke onafhankelijkheid of territoriale integriteit van een staat. “

Het feit dat de VS landen sancties oplegt wanneer hun president dat wil, kan als een vijandige daad worden beschouwd. Maar zelfs in oorlogstijd zijn dit soort collectieve straffen illegaal volgens de Geneefse Conventies.

De aanvullende protocollen bij de verdragen van 1977 verbieden elke oorlogsmaatregel die tot gevolg heeft dat een burgerbevolking wordt beroofd van voorwerpen die onontbeerlijk zijn om te overleven, of het nu voedsel, water of medicijnen zijn. In artikel 33 van het Vierde Verdrag van Genève inzake de bescherming van burgers zijn deze “collectieve straffen” verboden.

“Sancties doden,” vertelde Alfred De Zayas, voormalig secretaris van de VN-Mensenrechtenraad (HRC) en een expert in internationaal recht aan The Independent, eraan toevoegend dat ze vooral de armste sectoren van de samenleving treffen, aantoonbaar de dood veroorzaken door voedsel en medische tekorten, leiden tot schendingen van mensenrechten, en zijn gericht op dwang van buitenlandse entiteiten.

Hiermee schenden zij een van de belangrijkste overeenkomsten die door wereldregeringen zijn bereikt, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, afgekondigd door de Algemene Vergadering in 1948. Deze reeks basisrechten en vrijheden die alle mensen toekomt, betreft het recht op leven, op werk, onderwijs, voedsel en huisvesting, onder andere.

Volgens de inmiddels opgeheven Subcommissie voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, in zijn resolutie 1997/35 van 28 augustus 1997, getiteld “Nadelige gevolgen van economische sancties op het genot van mensenrechten”, wijst het agentschap erop dat sancties: ” de onschuldige bevolking treffen, met name de meest kwetsbare, onevenwichtigheden vergroten in de inkomensverdeling en illegale en onethische handelspraktijken genereren.”

Volgens een onderzoek van de Venezolaanse nationale enquête over de levensomstandigheden worden meer dan 300.000 mensen tot de risicogroep beschouwd, vanwege een gebrek aan toegang tot medicijnen of behandelingen. Op 23 mei verklaarde Larry Devoe, uitvoerend secretaris van de Venezolaanse Nationale Mensenrechtenraad (CNDH), via zijn officiële account op Twitter de dood van een zevenjarig kind als gevolg van sancties die het onmogelijk maakten een beenmerg-transplantatie te ontvangen .

Uitsluitend gebaseerd op humanitair recht, specifiek op de bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I), is het staten verboden een blokkade, belegering of regime van economische sancties op te leggen met als doel honger te veroorzaken bij de burgerbevolking.

Ook moeten staten de vrije doorgang toestaan ​​van medische en ziekenhuis-zendingen en essentiële voedingsmiddelen, kleding en afweer-middelen die zijn bedoeld voor kinderen jonger dan 15 jaar, aanstaande moeders en zwangerschapszaken. Dit is rechtstreeks van toepassing op zee- en landblokkades, een vergelijkbare situatie waarin Palestijnen worden geconfronteerd met de illegale blokkade door de Israëli’s.

“De toevlucht door een grote macht van haar dominante positie in de internationale financiële arena tegen haar eigen bondgenoten om economische problemen te veroorzaken voor de economie van soevereine staten is in strijd met het internationale recht en ondermijnt onvermijdelijk de mensenrechten van hun burgers,” speciaal rapporteur Jazairy commentaar.

Toch zijn de sancties van Trump niet alleen in strijd met de Amerikaanse wetgeving, maar ook met regionale mandaten. Volgens het OAS-charter, hoofdstuk IV, artikelen 19 en 20, is het staten verboden in te grijpen in een vreemd land, “niet alleen door strijdkrachten maar ook door enige andere vorm van inmenging … tegen de politieke, economische en culturele elementen ervan, “Toevoegend dat” geen enkele staat het gebruik van dwangmaatregelen van economische of politieke aard mag gebruiken of aanmoedigen om de soevereine wil van een ander te dwingen. “

En zoals economen aan de Columbia Universiteit, Jeffrey Sachs en Mark Weisbrot hebben opgemerkt, om het helemaal uit te sluiten, schenden deze sancties zelfs de Amerikaanse wet. Alle sancties onder de Trump-regering en daarvoor zijn uitgevoerd op basis van besluiten die een beroep doen op de National Emergencies Act van 1976.

Volgens deze wetgeving, schrijft de bepaling deze speciale bevoegdheid toe aan een staat die aan een “nationale noodsituatie” lijdt, en bij het ondertekenen van de order voor Venezuela, beweert Trump dat de Bolivariaanse natie een “ongewone en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid” van de VS. Dit heeft geen geldige wettelijke rechtvaardiging. De Amerikaanse president heeft hetzelfde machtsmisbruik toegepast om zijn grensmuur te financieren, wat heeft geresulteerd in individuele en congreszaken.

Het huidige en voortdurende gebruik van “economische oorlogvoering” door middel van “moderne economische sancties en blokkades” kan vergelijkbaar zijn met “middeleeuwse belegeringen van steden”, zoals De Zayas zei in een HRC 2018-rapport. Op basis van alle schendingen van de mensenrechten en het internationale recht heeft de VN-expert de internationale gemeenschap een duidelijke aanbeveling gedaan: dat het Internationaal Strafhof de economische sancties tegen Venezuela onderzoekt als mogelijke misdaden tegen de menselijkheid op grond van artikel 7 van het Statuut van Rome.