Bron: Algemene vergadering van de VN 
un.org, 19 t/m 23 september 2023 ~~~~

Verwijzing naar blokkade van de VS tegen Cuba in nationale verklaringen op hoog niveau van de algemene vergadering van de verenigde naties

Dit is een update, met toevoeging van de verklaringen op 20 t/m 23 september

19 september

Brazilië (president Luiz Inácio Lula da Silva): “Brazilië zal maatregelen die zonder steun van het VN-Handvest zijn genomen, zoals het aan Cuba opgelegde economische en financiële embargo en de poging om dit land te classificeren als staatsponsor van terrorisme, blijven verwerpen”.

Colombia (President Gustavo Petro Urrego): ”Ik ben in Havana aangekomen, een land dat ten onrechte geblokkeerd wordt, waarvan een president van mijn land voorstelde, en erin slaagde, om het op de lijst van terroristische landen te zetten, alleen omdat het had geholpen om vrede te stichten in Colombia”.

Zuid-Afrika (President Matamela Cyril Ramaphosa): “Zuid-Afrika blijft oproepen tot het opheffen van het economische embargo tegen Cuba, dat onnoemelijke schade heeft toegebracht aan de economie en de bevolking van het land.”

Argentinië (president Alberto Fernandez): “Argentinië is fel gekant tegen het gebruik van unilaterale dwangmaatregelen en discriminerende handelspraktijken. Het voortduren van de blokkade tegen Cuba is ontoelaatbaar.

Jaar na jaar roept deze Algemene Vergadering met een overweldigende meerderheid op om een einde te maken aan de blokkade. We roepen ook opnieuw op om Cuba te schrappen van de lijst van landen die het internationale terrorisme zouden sponsoren”.

Bolivia (President Luis Alberto Arce Catacora): “Een andere kwestie die ik bij deze gelegenheid niet onvermeld kan laten, houdt verband met de unilaterale (eenzijdige) dwangmaatregelen en sancties die worden toegepast op broedervolken en die een aanval zijn op voor hun ontwikkeling en de meest elementaire mensenrechten. Deze maatregelen zijn een voorbeeld van een disfunctioneel systeem dat ver afstaat van het internationaal recht en multilateralisme.

Een duidelijk voorbeeld van deze maatregelen is de illegale, onmenselijke en criminele economische en financiële blokkade die de Verenigde Staten tegen Cuba hebben ingesteld. De opgelegde beperkingen hebben de toegang tot voedsel, medicijnen en andere basisgoederen belemmerd, wat menselijk lijden heeft veroorzaakt en de economie en ontwikkeling van het land heeft beïnvloed. Wij roepen op tot naleving van de vele resoluties die door deze Algemene Vergadering zijn aangenomen en tot de opbouw van een rechtvaardigere en meer verenigde wereld waarin alle landen kunnen floreren, ongeacht hun politieke verschillen.

Wij verwerpen en veroordelen ook de opname van Cuba als promotor van terrorisme in de door de Verenigde Staten opgestelde lijsten, die dit argument gebruiken om meer beperkende maatregelen tegen het Cubaanse volk op te leggen. Deze maatregelen zijn in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties en het mandaat van de Veiligheidsraad, en hebben daarom geen steun of geldigheid in het licht van het internationaal recht, en erger nog, ze tasten het recht van het Cubaanse volk op ontwikkeling ernstig aan”.

20 september

Namibië (President Dr. Hage G. Geingob): Ik zeg altijd dat je geen vrede sluit met je vrienden, maar met je vijanden. De strafmaatregelen die de Republiek Cuba al meer dan een halve eeuw worden opgelegd, hebben tot onnoemelijke ontberingen geleid die het Cubaanse volk rechteloos hebben gemaakt. Het embargo tegen het Cubaanse volk blijft onrechtvaardig en moet daarom worden opgeheven. Namibië doet een beroep op de Verenigde Staten van Amerika om de Republiek Cuba te schrappen van de lijst van staatsponsoren van terrorisme, aangezien er geen bewijs is dat een dergelijke classificatie ondersteunt.”

Guyana (president Dr. Mohamed Irfaan Ali): ”De Republiek Cuba is al meer dan zes decennia het voorwerp van agressie. We herhalen onze oproep voor de opheffing van het onaanvaardbare embargo tegen onze Caribische zusterstaat. Er moet een einde komen aan de economische en politieke agressie en aan het aanmerken van Cuba als een staat die terrorisme steunt.”

Suriname (president Chandrikapersad Santokhi): “En nog maar een paar dagen geleden heb ik in Cuba het belang benadrukt van wetenschap, technologie en innovatie om de voedselproductie te verhogen en de inputs te optimaliseren die nodig zijn om de landbouw productiever te maken. En tijdens mijn bezoek heb ik persoonlijk de negatieve gevolgen van het langdurige embargo ervaren. Een embargo dat niet bereikt waarvoor het bedoeld was.””Het is daarom van belang om te benadrukken hoe belangrijk het is dat de huidige resoluties over het embargo tegen Cuba en het decennialange conflict in het Midden-Oosten tussen Israël en Palestina worden nageleefd.”

Honduras (president Xiomara Castro): “Deze Vergadering van de Verenigde Naties eist jaarlijks het einde van de blokkade tegen Cuba, omdat het een willekeurige, achterhaalde maatregel is die in strijd is met het internationaal recht, die het principe van respect voor de zelfbeschikking van volkeren schendt, die een nobel volk tot opoffering veroordeelt welke ondanks de opgelegde beperkingen solidariteitsacties blijft bijdragen aan de wereld. Wij veroordelen de langdurige blokkade tegen Cuba en Venezuela. Ook eisen we dat Cuba van de lijst met landen die als terroristisch worden geclassificeerd wordt gehaald, omdat het een gemanipuleerde, valse en willekeurige maatregel is.”

Chili (president Gabriel Boric Font): ‘We kunnen niet anders zeggen dan dat ons hetzelfde schendt met betrekking tot de sancties die zo lang geleden tegen Cuba zijn ingesteld; En hierin wil ik heel duidelijk zijn: verklaren dat Cuba een land is dat terrorisme bevordert is niet alleen vals, maar het schendt ons, en daarom dringen we er bij de Verenigde Staten op aan om de lijn te volgen die de regering van Barack Obama destijds had. , toen hij ze van die beruchte lijst haalde, die nu al drie jaar wordt vernieuwd, en die zoveel schade toebrengt, niet aan de regering, maar aan het Cubaanse volk dat het niet verdient.”

21 september

Sao Tomé en Principe (premier Patrice Emery Trovoada): “Staatsgrepen en pogingen tot ondermijning van de constitutionele orde komen steeds vaker voor, oude conflicten zoals in Palestina en Cuba duren voort terwijl die van Jemen, Syrië, Soedan of Libië dezelfde weg opgaan.”

Zimbawe (President DR. E.D. Mnangagwa): ”Zimbabwe ligt al 23 jaar onder de illegale, unilaterale economische sancties, opgelegd door sommige westerse landen. Deze sancties waren bedoeld om de soevereine wil van het Zimbabwaanse volk te onderdrukken. We eisen daarom dat de ongerechtvaardigde unilaterale sancties onvoorwaardelijk worden opgeheven, ook die tegen landen als Cuba. We blijven dankbaar voor de steun en solidariteit van progressieve landen in de gemeenschap der naties.”

Dominica (President Charles A. Savarin): “Dominica blijft achter de overweldigende meerderheid van de internationale gemeenschap staan die oproept tot het opheffen van de 60 jaar oude economische blokkade die de Verenigde Staten aan de Republiek Cuba hebben opgelegd.

In november 2022 stemde dit orgaan met een overweldigende meerderheid (185 tegen 2) tegen het embargo; zelfs Oekraïne, mijnheer de Voorzitter, kon het niet opbrengen om de Verenigde Staten te steunen in deze achterhaalde en onrechtvaardige maatregel en onthield zich van stemming.

Dit orgaan moet deze flagrante schending blijven veroordelen totdat het wordt beëindigd, omdat het de levens en bestaansmiddelen van de gewone Cubaanse burger de afgelopen zes (6) decennia ernstig heeft beinvloed.

Ook de plaatsing van dit land op de eenzijdige lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van “State Sponsors of Terrorism” is niet gerechtvaardigd.”

Oost-Timor (President José Ramos-Horta): “We kunnen de onbegrijpelijke anachronismen en erfenissen uit de Koude Oorlog, zoals het uitgebreide embargo dat aan het Cubaanse volk is opgelegd, niet accepteren.”

Trinidad en Tobago (premier Keith Rowley): “De 2030 Agenda voorziet in een nieuw leven ingeblazen mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op een geest van versterkte mondiale solidariteit. Het zou echter onmogelijk zijn, mijnheer de Voorzitter, voor onze zusters en broeders in Cuba om deze doelen te bereiken, als het anachronistische economische, commerciële en financiële embargo tegen dat land van kracht blijft. Al meer dan zes decennia worstelt het volk van Cuba met aanzienlijk verminderde vooruitzichten om een koers uit te zetten naar welvaart, betekenisvolle vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Daarom herhaalt Trinidad en Tobago haar oproep voor de onvoorwaardelijke opheffing van het economische, commerciële en financiële embargo tegen Cuba, en zeker voor de verwijdering van Cuba van elke ongerechtvaardigde lijst als vermeende sponsor van terrorisme.”

Tsjaad (staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken Mahamat Saleh Annadif): (EN) “Steeds in het kader van hetzelfde principe herhaalt Tsjaad zijn oproep tot opheffing van het embargo tegen Cuba, een embargo dat schadelijk is voor de Cubaanse bevolking.”

Nauru (President Russ Joseph Kun M.P.): “We willen onze vrienden uit Cuba bedanken. We kunnen nog veel leren van hun innovatie op het gebied van gezondheid. Cuba heeft zijn eigen COVID-vaccins ontwikkeld. Bovendien zetten ze hun medische brigade wereldwijd in om anderen te helpen. Als trouwe vriend willen we oproepen om een einde te maken aan het embargo van de Verenigde Staten.”

Guinee Bissau (President Umaro Sissoco Embaló): “Ondanks de schadelijke gevolgen van het langdurige embargo dat is opgelegd aan de bevolking van Cuba, heeft onze zusternatie de landen van Afrika altijd gesteund en blijft dat doen. We herhalen onze oproep om een einde te maken aan dit onrechtvaardige en irrationele embargo, dat de vervulling van de legitieme aspiraties van het Cubaanse volk in de weg staat. Hetzelfde geldt voor onze broeders en zusters in Venezuela, die we ook niet mogen vergeten en aan wie we onze solidariteit moeten betuigen.”

Equatoriaal-Guinea (President Nguema Obiang Mangue): “Wij verheffen nogmaals onze stem om onmiddellijk het commerciële, economische en financiële embargo op te heffen dat enkele decennia geleden is opgelegd aan de Republiek Cuba. Dit broederland verdient de kans om als soeverein land deel uit te maken van de mondiale samenleving.”

Gambia (President Mohammed B.S. Jallow): “Het embargo tegen de bevolking van Cuba wordt al te lang onnodig in stand gehouden. We roepen de Verenigde Staten op om het embargo op te heffen.

Goede nabuurschap en vriendschappelijke samenwerking is de gedeelde visie die de hele wereld de betrekkingen tussen de twee landen wenst te laten bepalen.”

China (vicevoorzitter Han Zheng): ,”China steunt het Cubaanse volk in hun eerlijke strijd om hun soevereiniteit te verdedigen en verzet zich tegen de blokkade en inmenging van buitenaf. Wij waarderen de inspanningen van Cuba om het terrorisme te bestrijden.”

22 en 23 september

Barbados (premier Mia Amor Mottley): “Ik kom nu terug op het onderwerp Cuba. Dat Cuba zoveel mensen in deze wereld kan helpen en toch al meer dan 60 jaar het slachtoffer is van een blokkade, maar vooral dat het is aangemerkt als staatsponsor van terrorisme, is verkeerd, verkeerd, verkeerd. Wij kwamen vorige week uit Cuba, en wat er elke dag van het Cubaanse volk wordt gevraagd, vanwege dat stempel van één president, is verkeerd; en de stemmen van de wereldgemeenschap, van wie velen hebben geprofiteerd van Cubaanse hulp, moeten zich verenigen om te kunnen zeggen dat we deze gevechten niet kunnen voeren, terwijl we alle hulp nodig hebben die we van iedereen kunnen krijgen, om te helpen de planeet te redden. De kunstmatige verdeling over wie goed is en wie fout, wie goed is en wie slecht, in de ogen van de machtigen, kan niet de manier blijven waarop deze wereld werkt”.

Saint Lucia (premier Philip J. Pierre): “Om het vertrouwen en de wereldwijde solidariteit voor duurzame ontwikkeling te herstellen, moet het onrechtvaardige, unilaterale en onmenselijke economische embargo tegen het Cubaanse volk onmiddellijk worden ingetrokken. [ook] de ongerechtvaardigde en wrede sancties tegen de regering en het volk van Venezuela moeten ophouden.”

Antigua en Barbudas (premier Gaston Browne): “Voortbordurend op dit thema van trust dring ik er bij de Verenigde Staten op aan om hun houding ten opzichte van Cuba te herzien.

Het is hoog tijd dat de VS Cuba schrapt van de lijst van staatsponsors van terrorisme en een einde maakt aan het achterhaalde embargo dat de Cubaanse bevolking schade berokkent.”

Salomoneilanden (premier Manasseh Damukana Sogavar): “Salomoneilanden nemen met grote bezorgdheid kennis van het zes decennia oude embargo dat aan Cuba is opgelegd. Deze unilaterale actie ondermijnt de geest van het multilateralisme en de vooruitgang van Cuba in de richting van de 2030-agenda. We dringen er bij onze vriend en partner de Verenigde Staten van Amerika op aan om het onrechtvaardige economische embargo tegen Cuba op te heffen. Dit is een kans om het vertrouwen te herstellen en de solidariteit nieuw leven in te blazen. Embargo’s zijn niet bevorderlijk voor de vastberadenheid van deze organisatie in augustus om niemand achter te laten.

Ik grijp deze gelegenheid aan om Cuba namens de bevolking van de Salomonseilanden te bedanken voor de steun die het land de afgelopen jaren aan onze gezondheidszorg heeft verleend door onze artsen op te leiden.”

Vietnam (premier Pham Minh Chinh): “Opnieuw bevestigt Vietnam zijn solidariteit met andere landen, waaronder Cuba, en dringt er bij de Verenigde Staten op aan een einde te maken aan hun embargo tegen Cuba”.

Lesotho (premier Samuel Ntsokoane Matekane): ,”Het zou nalatig van mij zijn om niet op te roepen tot het opheffen van het economische embargo tegen de Republiek Cuba, evenals de nog bestaande sancties tegen de Republiek Zimbabwe.”

Grenada (premier Dickon Mitchell): “In dit verband, in het licht van de zojuist afgesloten succesvolle ‘G-77 + China-top in Havana, Cuba, herhaalt Grenada haar oproep tot opheffing van de door de VS opgelegde economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba en een verdere oproep om Cuba te verwijderen van de lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van landen die medesponsor zijn van terrorisme en weer deel uit te laten maken van de vredelievende naties van de internationale gemeenschap.”

Tuvalu (premier Kausea Natano): “Het is betreurenswaardig dat de bevolking van Cuba nog steeds gebukt gaat onder de economische ontberingen die worden opgelegd door langdurige unilaterale economische blokkades. Deze blokkades houden niet alleen geen rekening met de mensenrechten, maar druisen ook in tegen de samenwerkingsbeginselen die worden benadrukt in de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling. Het besluit om deze maatregelen te handhaven heeft Cuba beroofd van broodnodige internationale ontwikkelingshulp en partnerschappen die cruciaal zijn voor het herstel en de toekomstige ontwikkeling van het land.”

Bahamas (Minister van buitenlandse zaken Frederick Audley Mitchell): “Een geopolitieke oplossing moet ook mogelijk zijn in Cuba. Wat een prachtig land met een groot erfgoed en een intelligent volk, dat heeft geleden onder economische maatregelen die het om ideologische redenen van buitenaf zijn opgelegd. Maar als je zaken kunt doen met Vietnam, is er ideologisch niets dat je tegenhoudt om zaken te doen met Cuba.

De ironie van de zaak is dat geld in dollars moeilijk te verwerken is over de Cubaanse grenzen. Toch vertrekken er meer dan negen vluchten per dag van Miami naar Havana en weer terug. De grootste ambassade in Cuba is die van de Verenigde Staten van Amerika. We waarderen alle stappen die de huidige Amerikaanse regering heeft genomen om terug te keren naar de status quo ante, met 2016 als uitgangspunt, maar het verstandigst is om alle beperkingen op te heffen en de betrekkingen met Cuba te normaliseren.

De voortzetting van de status quo is een veiligheidsprobleem voor de Bahama’s”.

Saint Vincent en de Grenadines (premier Ralph E. Gonsalves): “Excellenties, laten we volwassen nadenken over een dringende kwestie in “Ons Amerika” – om José Marti’s veelzeggende formulering te gebruiken. We dringen er bij de Verenigde Staten van Amerika, onze vriend, het machtigste en economisch meest dominante land sinds het begin van de menselijke beschaving, een natie die menselijke waarden omarmt, op aan om een einde te maken aan de unilaterale en onderdrukkende sancties en opleggingen die in strijd zijn met het internationaal recht en die zijn ingesteld tegen Cuba, Nicaragua en Venezuela.

Dergelijke acties zijn een grote mogendheid onwaardig; en ze zijn contraproductief in elk materieel opzicht. Betrekkingen op basis van wederzijds respect, zonder voorwaarden vooraf en zonder unilaterale sancties of opleggingen, zijn verstandige, praktische wegen die volwassen leiders van begrip en wijsheid kunnen bewandelen in het belang van vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld die zo gebukt gaat onder ontzagwekkende existentiële uitdagingen, rieken deze flagrante strafmaatregelen tegen het heldhaftige volk van Cuba, Nicaragua en Venezuela naar wraak, en mogelijk nog meer.

Ik smeek onze Amerikaanse vrienden in Washington om rechtvaardig te handelen, goedheid te tonen en macht uit te oefenen met een veredelende terughoudendheid die past bij een groot land. Isolatie, uitsluiting, sancties en onrechtvaardige verklaringen zijn onzinnig in de onderling verbonden wereld van vandaag.] Het is ook ronduit dwaas en feitelijk onjuist om Cuba als sponsor van staatsterrorisme te bestempelen – een label dat is ingegeven door de partijdige binnenlandse politiek van Zuid-Florida; maar het Cubaanse volk wordt er massaal en onnodig door gekwetst.”

St. Kitts en Nevis (minister-president Dr. The Hon. Terrance M. Drew): ”Doorgaand met onrechtvaardigheden en de noodzaak van respect voor soevereine staten, is Cuba, dat een genereuze mondiale partner is geweest, gevangen in de klauwen van een onrechtvaardig en aanhoudend economisch, commercieel en financieel embargo, dat lijden heeft veroorzaakt voor een volk dat het niet verdient. Het volk van St Kitts en Nevis is solidair met de regering en het volk van Cuba en roept op tot de onmiddellijke beëindiging van het embargo en de schrapping van Cuba van de eenzijdige lijst van staatsponsoren van terrorisme”.

Democratische Volksrepubliek Laos (vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Saleumxay Kommasith): “Net als vele anderen is de Democratische Volksrepubliek Laos van mening dat unilateralisme, met name unilaterale dwangmaatregelen, niet alleen in strijd zijn met de beginselen van het VN-Handvest en het internationaal recht, maar ook ernstige negatieve gevolgen hebben voor onschuldige mensen en de nationale ontwikkeling van veel ontwikkelingslanden belemmeren. In dit verband blijft mijn delegatie zich aansluiten bij de wereldwijde oproep om het economische embargo tegen Cuba op te heffen en het land te schrappen van de lijst van “staatsponsoren van terrorisme”, evenals om alle unilaterale dwangmaatregelen te beëindigen.”

Russische Federatie (minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov): ”Wij staan erop dat de onmenselijke economische, financiële en commerciële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba en het besluit om Cuba tot sponsor van terrorisme te verklaren, onverwijld worden beëindigd”.

Mexico (minister van Buitenlandse Zaken Alicia Bárcena): “Laten we ook een einde maken aan abnormale situaties zoals het voortdurende economische embargo waaronder Cuba gebukt gaat, dat volledig ongerechtvaardigd is, in strijd is met het internationaal recht en vreemd is aan de waarden en vreedzame coëxistentie die heersen tussen de landen van Latijns-Amerika. We eisen ook dat Cuba niet langer wordt beschouwd als een land dat terrorisme sponsort of aanmoedigt”.


Gerelateerde berichten: