Bron: Tafelgesprek van 20 oktober
Estudio TN8 20 oktober 2022 (SP) 
AFGJ-nicanotes 19 januari 2023 (EN) ~~~ 

In de uitzending van Estudio TN8 van 20 oktober 2022 praten we met econoom Frank Matus en socioloog en politiek analist Freddy Franco over hoe Nicaragua zich onderscheidt in Latijns-Amerika wat betreft zijn armoedebestrijding.

Het armoedecijfer van Nicaragua is lager dan dat van alle andere Latijns-Amerikaanse landen, op twee na, volgens de Wereldbank.

Frank Matus: Binnen Latijns-Amerika behoort Nicaragua tot de landen die er het best in geslaagd zijn hun armoedecijfer te verlagen. In 2007 bedroeg het armoedecijfer in Nicaragua 48,3%. Na de overgang naar een Sandinistische regering is dit percentage gestaag gedaald en ligt nu op 24,9%.

Estudio TN8: Hoe was dit mogelijk?

Freddy Franco: Ik denk dat de sleutel de komst van de FSLN-regering was, die een nationale strategie voorstelde ter bestrijding van de armoede en voor menselijke ontwikkeling en om het hele neoliberale model te overwinnen dat ons land praktisch failliet had laten gaan. Sinds 2007 gaat het land vooruit omdat er een nationale ontwikkelingsstrategie is die economische ontwikkeling met sociale rechten omvat, en economische groei met een billijke verdeling van de rijkdom. Dit betekent dat een reeks rechten die tijdens de neoliberale periode werden geschonden, zijn hersteld: gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, toegang tot huisvesting. Voor meer dan 125.000 gezinnen zijn de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld de huisvestingsproblemen opgelost. Er zijn meer dan een half miljoen eigendomstitels uitgereikt.

De regering heeft gezocht naar mechanismen om micro-, kleine en middelgrote producenten op het platteland en in de stad te financieren en om vrouwen mondiger te maken. Zij heeft een hele strategie van economische ontwikkeling met sociale groei gecreëerd. Dus dat verklaart, denk ik, dehuidige toestand. Vroeger werd gezegd dat Nicaragua het op één na armste land van Latijns-Amerika was.

Er zijn landen als Guatemala met 59% die in armoede leven, Argentinië met 42% en Costa Rica met 30%, terwijl wij op 24,9% zitten. Dat betekent dat Nicaragua, van die 15 landen die zich in dit bereik van armoede in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bevinden, het op één na minst armste land is.

Er zijn verschillende manieren om armoede te meten. Eén daarvan is het inkomen als land gedeeld door het aantal inwoners. Dan zeg je dat dit het inkomen per hoofd van de bevolking is. Maar we zijn verder dan het inkomen per hoofd van de bevolking. Er is een reeks sociale rechten en sociale programma’s die van invloed zijn op het materiële en geestelijke welzijn van Nicaraguaanse gezinnen. Het inkomen van werkende bevolking wordt verbeterd; de sociale zekerheid werd twee keer zo hoog; er zijn subsidies voor energie, water, vervoer en andere zaken.

Frank Matus: Het keerpunt in de strijd tegen de armoede in Nicaragua was toen het FSLN in 2007 de regering overnam. Het belangrijkste element is het politieke element. De strijd tegen armoede heeft een belangrijke component, namelijk politieke wil; zonder politieke wil is er geen strijd tegen armoede. Voor de vorige regeringen was de reden waarom zij de armoede minder of helemaal niet hebben teruggedrongen, dat dit niet hun doelstelling was; het was niet de prioriteit van hun beleid. Dit wordt ook weerspiegeld in andere landen van Latijns-Amerika, waar de oligarchie regeert en voor hen is armoede aanvaardbaar.

In hun discours is iedereen “tegen armoede”, maar de agenda van de oligarchie is gebaat bij armoede. Het FSLN heeft een ander karakter, een revolutionair karakter; het heeft een sociaal karakter en daarom maakt het van armoedebestrijding een prioriteit voor de beleidsagenda.

Compañera Rosario Murillo zei eergisteren dat “armoede is dé te verslaan vijand”, en op basis daarvan is een hele bovenbouw van regelgeving gecreëerd, te beginnen met het Nationaal Plan voor de bestrijding van armoede en voor menselijke ontwikkeling 2022-2026. Daaruit wordt een reeks strategieën, programma’s en projecten afgeleid die te maken hebben met armoedebestrijding. De gemeenschappelijke noemer van alle acties is de strijd tegen armoede.

Freddy Franco: In Nicaragua en in Latijns-Amerika werd de afgelopen 35 jaar het neoliberale model ingevoerd, een privatiseringsmodel, een model dat de sociale rechten aantastte. Nationale economieën werden beschadigd door transnationalisatie [de verkoop van staatseigendommen tegen brandprijzen aan buitenlandse bedrijven] en door de afschaffing van mechanismen voor de verdeling van rijkdom.

Je ziet landen als Argentinië en Mexico, die een zeer hoog armoedecijfer hebben, maar een belangrijke kwestie die in Latijns-Amerika niet vaak aan de orde komt, is of mensen toegang hebben tot welzijn in termen van sociaal beleid, in termen van cultuur en onderwijs, sociale programma’s en echte economische kansen. Nicaragua heeft een pad van welvaartsverdeling uitgestippeld met een nationale strategie waarin om de vijf jaar strategische doelstellingen worden vastgesteld, waardoor Nicaragua niet langer het op één na armste land van Latijns-Amerika is.

Een ander belangrijk element, naast het sociale beleid, is de zorg van de regering om te investeren in productieve infrastructuur zoals bruggen. Nicaragua heeft ontwikkelingsstrategieën en economische mogelijkheden voor de bevolking, voor de micro-, kleine en middelgrote producenten op het platteland en in de steden.

Er zijn drie aspecten die moeten worden benadrukt in de grafiek van de Wereldbank. Ten eerste wil ik verduidelijken dat de Wereldbank, ECLAC [Economische Commissie van de VN voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied] en anderen gegevens gebruiken van INDE [Nicaraguaans Ontwikkelingsinstituut]. Dat wil zeggen, net zoals de resultaten van de strijd tegen de armoede van ons zijn, zijn ook de gegevens van ons. Wij verzamelen die via de armoede-enquête, de enquête naar de levensstandaard, de armoedekaart en andere.

Er zijn verschillende manieren om armoede te meten. Er is de baseline, de methode die in de kaart is opgenomen. Daarin worden mensen ingedeeld in arm en niet-arm op basis van de vraag of ze een inkomen hebben waarmee ze een reeks consumptiebehoeften kunnen bevredigen; dat wil zeggen of ze voldoende goederen kunnen kopen om een fatsoenlijk leven te leiden.

Wij moeten begrijpen dat armoede een verschijnsel met een breed spectrum is. Armoede is een multidimensionaal verschijnsel met historische oorzaken. De aanpak van armoede moet dus alomvattend zijn, want we kunnen iemand hebben die een hoog inkomen heeft, maar in een buurt woont waar geen drinkwater of sanitaire voorzieningen zijn, waar geen straatverlichting of openbare veiligheid is, waar geen geplaveide straten zijn.

Met het huidige economische herstelproces hebben we macro-economische stabiliteit en dat stelt ons in staat de middelen te hebben om de strijd tegen de armoede te ondersteunen. Nicaragua heeft veel bereikt met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ik geloof dat Nicaragua veel vooruitgang heeft geboekt in een reeks uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd door de vermindering van de armoede, de toegang tot drinkwater, onderwijs en gezondheidszorg. Wij hebben een economische groeiprognose die het dubbele is van de verwachte groei voor Latijns-Amerika als geheel.

Het land probeert onder andere brandstof te subsidiëren. Dit heeft invloed op de economie en komt ten goede aan het gezin. De familie geeft dat geld niet uit. Als dat wel zo was, zou je minder kunnen kopen met je inkomen. De inflatie zou omhoog schieten. We werken aan inflatiebeheersing, wat in alle landen een risico is. Nicaragua heeft een subsidiebeleid dat de bevolking beschermt en een economische strategie die de economie weer op gang brengt.

Wat de pandemie betreft, heeft Nicaragua zich snel hersteld, terwijl de rest van de wereld nog steeds worstelt met de gevolgen ervan. Er is een hele reeks factoren in de wereldeconomie die de kosten van vervoer en goederen verhoogt. Hoewel het ons raakt, hebben wij mechanismen om het te beheersen [zoals de recente prijsstijgingen van aardolieproducten sinds maart 2022].


Korte berichten van Nan McCurdi – Nica Notes

Groei in export

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank publiceerde de editie 2023 van haar schattingen over de trends in de handel voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waarin wordt gemeld dat de export van Nicaragua in 2022 met 14,6% is gegroeid. In het rapport staat: “Na een gemiddelde stijging van de export in 2021 met 29,5%, sloot Nicaragua 2022 af met een gemiddelde groei van 14,6%, voornamelijk dankzij de grotere stroom van textielproducten en koffie.” Het merkte ook op dat “hoewel de uitvoer uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in 2022 een vertragingsfase inging, een stijging van de prijzen werd waargenomen, waarvan vooral economieën van de regio zoals Nicaragua, die netto-exporteurs van basisgoederen zijn, profiteren.” En op 10 januari publiceerde de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC) haar rapport getiteld “2022 International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean: The challenge of boosting manufacturing exports” waarin staat dat de export van Nicaragua tussen januari en november 2022 in totaal 7,106 miljard dollar bedroeg, een groei van 27,4%. “Deze groei van de export is voornamelijk te danken aan verbeteringen in de kwaliteit en productiviteit van de industrieproducten, de groei van de handelsintegratie in Midden-Amerika en de verbeterde prestaties in de vrijhandelsovereenkomst tussen Midden-Amerika, de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten (DR -CAFTA).” (Nicaragua News, 11 en 17 januari 2023)

Opiniepeiling geeft hoge waardering voor regering

Op 10 januari heeft M&R Consultores zijn opiniepeiling voor het vierde kwartaal van 2022 gepubliceerd. Uit de enquête blijkt dat 76,9% van de Nicaraguanen het werk van de regering onder leiding van president Daniel Ortega goedkeurt; 74,4% gelooft dat de regering het land in de goede richting leidt; 80,8% verklaart dat de regering werkt ten behoeve van de gehele bevolking; 71,2% gelooft dat de nationale economie in 2023 sterker zal zijn en 75,6% zegt dat het land de afgelopen tien jaar vooruitgang heeft geboekt. (Nicaragua News, 11 januari 2023)

Uitbreiding weg verkort reistijd naar zuidelijke grens

Op 19 januari zal het ministerie van Vervoer en Infrastructuur een nieuw 18 kilometer lang traject van de weg tussen Masaya en Catarina in gebruik nemen. Deze vierbaansweg komt ten goede aan 235.324 inwoners van Masaya, Catarina, Diriá, Diriomo, Nandaime en Granada. Hij verkort de reistijd, lost de fileproblemen op, vergemakkelijkt de uitbreiding van bedrijven en bevordert efficiënte productie, agro-industrie, ambachtelijke handel en toerisme. Zie foto’s: HIER (Radio La Primerisima, 16 jan. 2023)

Openbare verdedigers en bureaus uitgebreid in 2022

In 2022 stond het Openbaar Ministerie 356 kinderen en jongeren bij die het slachtoffer waren van seksuele misdrijven. De gespecialiseerde openbare verdedigers verleenden ook bijstand aan vrouwelijke overlevenden van geweld tegen vrouwen. Deze diensten maken deel uit van de Dienst Gespecialiseerde Aandacht voor Kinderen en Jongeren Slachtoffers van Zedenmisdrijven, waarmee de instelling vorig jaar is begonnen. “Er zijn twee modaliteiten, we ondersteunen vrouwen en geven ook versterkte begeleiding aan minderjarigen die slachtoffer zijn van seksuele misdrijven. Dit heeft veel werk gekost: Het Hooggerechtshof keurde verschillende protocollen goed, één voor gespecialiseerde aandacht voor kinderen en adolescenten, een ander voor gespecialiseerde opleiding van rechters en magistraten over hoe om te gaan met deze zaken en nog een ander protocol waarbij het Instituut voor Juridische Geneeskunde betrokken is,” verklaarde Clarisa Ibarra, directeur van het Bureau van de Ombudsman, aan La Primerísima. Er zijn 18 gespecialiseerde delegaties in het hele land waar burgers openbare verdedigers vinden die toegewijd en opgeleid zijn om dit soort aandacht te geven. “We hebben dit ook in Puerto Cabezas, Siuna en Waspán en het Hooggerechtshof keurde in elke stad een psycholoog en een forensisch expert goed die de taal van de Miskito etnische groep spreken,” zei ze. Het kantoor van de Ombudsman verdeelde ook meer dan 7 miljoen US-dollar aan geïnde alimentatie voor meer dan 10.000 kinderen. De instelling vergemakkelijkte ook ongeveer een miljoen dollar aan betalingen van verschillende aard van werkgevers aan werknemers, ten behoeve van 220 mensen, waarvan 69% mannen en 39% vrouwen. In 2023 viert het Openbaar Ministerie 24 jaar gratis juridische dienstverlening aan mensen met een laag inkomen en kwetsbare personen. De instelling heeft haar bereik uitgebreid en verleent momenteel diensten in 147 van de 153 bestaande gemeenten. In 2022 is het aantal openbare verdedigers gestegen van 430 naar 474, waardoor de rechten van mensen efficiënter kunnen worden verdedigd. (Radio La Primerisima, 16 januari 2023)

Systeem tegen witwassen versterkt

Algemeen directeur van de Eenheid Financiële Analyse Denis Membreño kondigde op 17 januari, terwijl hij de Nationale Vergadering toesprak, aan dat Nicaragua eind 2022 van de risicolijst van de Financial Action Task Force (FATF) en de zwarte lijst van de Europese Unie is geschrapt, vanwege de uitstekende resultaten van Nicaragua’s nationale anti-witwassysteem. Nicaragua heeft een consistent en versterkt systeem tegen het witwassen van geld en de georganiseerde misdaad. Membreño legde uit dat de verwijdering van de lijsten de toegang tot financiële middelen tegen gunstige voorwaarden vergemakkelijkt en een overwinning is voor het Nicaraguaanse volk, zijn economie en financiële zekerheid, naast een verbetering van het concurrentievermogen bij multilaterale en ratingbureaus. “Nicaragua heeft de status van jurisdictie met strategische tekortkomingen overwonnen en wordt erkend voor zijn inzet en inspanningen om zijn nationale anti-witwassysteem te versterken, waardoor het een samenwerkend land wordt dat de internationale normen ter zake kent en toepast”, zei hij. Volgens het rapport steeg het toezicht op gereguleerde entiteiten met 34% ten opzichte van 2021 en steeg het aantal meldingen van verdachte transacties bij de financiële inlichtingendienst met 116%. Membreño benadrukte dat de eenheid Financiële Analyse voor 2023 zal doorgaan met de verdere consolidatie van het nationale antiwitwassysteem. (Radio La Primerisima, 17 januari 2023)

Vaccinatie tegen het papillomavirus beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid gaat meisjes van 10 tot 12 jaar inenten tegen het humaan papillomavirus om baarmoederhalskanker te voorkomen, aldus afgevaardigde Andrés Zamora, lid van de Gezondheidscommissie van de Nationale Assemblee. Dr. Zamora benadrukte de dekking van de vaccins die in 2023 zal oplopen tot 18 soorten. “Zoals elk jaar gaan we tussen april en mei massale vaccinatiedagen houden; we gaan bijna 100% van de bevolking verder vaccineren tegen Covid-19 en we gaan een nieuw vaccin tegen het papillomavirus invoeren voor meisjes tussen 10 en 12 jaar, wat zou betekenen dat er op nationaal niveau 18 vaccins zijn die gratis worden toegepast op de hele bevolking,” zei Zamora. Dit jaar zal MINSA de lokale en ziekenhuisnoodplannen voor de gezondheidszorg bijwerken om noodgevallen, rampen, uitbraken en epidemieën op nationaal niveau het hoofd te kunnen bieden. Zamora benadrukte ook dat gedurende het jaar duizend wekelijkse gezondheid beurzen zullen worden gehouden, vergezeld van 67 mobiele klinieken; dit jaar komen daar 12 nieuwe eenheden bij. (Radio La Primerisima, 12 januari 2023)

Groei van de zuivelexport in 2022

Oscar López, lid van het dagelijks bestuur van de Kamer van de Zuivelsector van Nicaragua (CANISLAC), meldde dat in 2022 67 miljoen kilo zuivelproducten werd geëxporteerd, wat een omzet van 200 miljoen dollar opleverde, een stijging van 5% ten opzichte van 2021. De belangrijkste markten voor Nicaraguaanse zuivelproducten waren vorig jaar El Salvador, Guatemala en de Verenigde Staten. (Nicaragua News, 12 januari 2023)

Enige biogaselektriciteitscentrale in Midden-Amerika

Vertegenwoordigers van de Nicaragua Water and Sewage Company en de National Electricity Transmission Company hebben de voortgang geëvalueerd van de bouw van een biogas-elektriciteitscentrale in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Xolotlán-meer in Managua, die één MW elektriciteit zal leveren aan het nationale elektriciteitsnet wanneer zij in werking treedt. Het uit de algemene begroting gefinancierde project met steun van de Duitse Ontwikkelingsbank (KFW) is voor 75% voltooid en zal in juli operationeel zijn. [Opmerking: een megawatt vermogen zal elektriciteit produceren die overeenkomt met ongeveer dezelfde hoeveelheid elektriciteit die door 400 tot 900 huishoudens in een jaar wordt verbruikt]. (Nicaragua News, 16 januari 2023)

Uitbreiding van het watersysteem in San Juan del Sur

De Nicaragua Water and Sewage Company heeft een project ingehuldigd voor de uitbreiding van het drinkwatersysteem in San Juan del Sur, departement Rivas, ten behoeve van 23.800 inwoners. Het project van 3,1 miljoen dollar is gefinancierd uit de algemene begroting met steun van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank. (Nicaragua News, 17 januari 2023)

Plan voor gezonde scholen 2023

Het ministerie van Onderwijs heeft aangekondigd dat in alle scholen een Plan Gezonde Scholen zal worden uitgevoerd om de gezondheid van leerlingen en leraren te beschermen door middel van gezondheidscampagnes, educatieve gesprekken, activiteiten voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, met de leden van de onderwijsgemeenschap.

In het jaar 2023 zullen de volgende activiteiten worden ontwikkeld:

 1. We zullen de gezichtsscherpte in basisscholen meten om kinderen en jongeren met gezichtsproblemen tijdig op te sporen en brillen te verstrekken aan degenen die deze nodig hebben.
 2. We zullen campagnes voor mondhygiëne voeren ter preventie en behandeling van gaatjes.
 3. We zullen fluoride aanbrengen op het gebit van kinderen in basisscholen.
 4. We zullen lezingen en praktische demonstraties van tandenpoetsen geven.
 5. We zullen minstens eenmaal per jaar tandpastacampagnes houden voor degenen die dat nodig hebben.
 6. Wij zullen bloeddrukcampagnes organiseren in alle scholen van het land, om kinderen en jongeren met een hoge bloeddruk op te sporen.
 7. We zullen een programma ontwikkelen om op scholen gehoor- en spraakproblemen op te sporen.
 8. Van februari tot april zullen we in alle basisscholen een voedseltelling houden om voedingsproblemen op te sporen en de follow-up ervan te garanderen.
 9. In april zullen wij aan alle kinderen en adolescenten in alle lagere en middelbare scholen vitamine A en wormparasietengeneesmiddelen toedienen.
 10. We zullen campagnes voeren om hoofdluis bij kinderen in basisscholen op te sporen en te elimineren.
 11. We zullen in de scholen verder vaccineren tegen COVID-19.
 12. We zullen de nationale vaccinatiecampagne op lagere en middelbare scholen bevorderen om de vaccinatieschema’s aan te vullen.
 13. We zullen meisjes van 10 tot 12 jaar in het tweede semester inenten tegen het humaan papillomavirus.
 14. We zullen de concentratie van restchloor in het water voor menselijke consumptie in de scholen meten en we zullen chloor leveren om op het drinkwater aan te brengen.
 15. We zullen om de vier weken in alle scholen larviciden insecticiden aanbrengen in de containers waar water wordt opgeslagen om de groei van muggen te voorkomen [geen drinkwater].
 16. Voor het begin van het schooljaar en voor de terugkeer van de vakantieperiode zullen wij fumigeren om de muggen te bestrijden.
 17. Wij zullen in de loop van het jaar twee rattenverdelgingscampagnes opzetten om leptospirose te voorkomen.
 18. Wij zullen studenten en leraren van lagere en middelbare scholen opleiden over het Family and Community Health Model en zijn aanpak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
 19. Wij zullen leerkrachten en studenten onderwerpen aanleren zoals handen wassen, afvalbeheer, veilig water, persoonlijke hygiëne en voedselhygiëne.
 20. Wij zullen leraren en ouders in alle scholen van het land opleiden om vroegtijdige waarschuwingssignalen van verslavingen bij kinderen en jongeren te herkennen.
 21. Wij zullen gesprekken voeren met leraren en ouders over het belang van goede communicatie met de jeugd om waarden te bevorderen en vertrouwen binnen het gezin op te bouwen om vroegtijdige problemen als pesterijen, misbruik en geweld aan te pakken.
 22. We zullen gesprekken voeren met middelbare scholieren over seksuele en reproductieve gezondheid.
 23. Wij zullen gesprekken voeren met ouders, leerkrachten en leerlingen over het belang van goede voeding, lichaamsbeweging en gezond gedrag om vrij van verslavingen (alcohol, tabak en drugs) te leven.
 24. We zullen op middelbare scholen sessies houden voor zelfzorg op het gebied van geestelijke gezondheid, zelfvertrouwen en een goede behandeling, met ontspanningstherapieën, meditatie en andere alternatieve geneeswijzen. (Canal4.com.ni, 17 jan. 2023