Bron: Ángel D. González 
ultimasnoticias 24 april 2021 
orinocotribune 25 april 2021 ~~~

Het is in de hele wereld bekend dat de Verenigde Staten, samen met de Europese Unie, een beleid van “sancties” en economische blokkade tegen Venezuela handhaaft. Sinds de tijd van de voormalige president van de VS, Donald Trump, hebben zij zelf opgeroepen tot een “maximale druk strategie” in Venezuela. De regering van Washington, of het nu de Democraat of de Republikein is, verbergt haar intentie niet om via deze strategie een “regime change” in Venezuela te bewerkstelligen, dat wil zeggen de gekozen regering van Venezuela omver te werpen en president Nicolás Maduro met geweld zijn ambt te laten neerleggen. Dit alles is glashelder.

Wat is nu het effect van deze sancties, die in het internationaal recht bekend staan als “unilaterale dwangmaatregelen” en dus illegaal zijn? Er zijn mensen die beweren dat de door Washington genomen maatregelen niet de bevolking treffen, maar alleen de regeringsfunctionarissen. En dit is de basis voor de steun aan deze VS-strategie door extreem-rechts in Venezuela. Veel media, zowel binnen als buiten Venezuela, herhalen dit verhaal voortdurend en dragen zo bij aan het anti-Bolivariaanse Revolutie, anti-Venezuela scenario.

Daarom heeft Últimas Noticias besloten haar lezers te raadplegen om na te gaan hoe de Venezolaanse bevolking het effect van de sancties ervaart. Van maandag 19 april tot donderdag 22 april hield de Venezolaanse krant een digitale poll op haar website www.ultimasnoticias.com.ve en haar sociale media-accounts, met de volgende vraag:

“Wat voor effect hebben de sancties en de blokkade door de VS op de Venezolanen?”

De antwoordmogelijkheden waren: Ze treffen iedereen; Ze treffen sommigen; en Ze treffen niemand. De bedoeling was om in grote lijnen te verzamelen hoe de gewone mensen van het land de impact inschatten die deze druk op Venezuela heeft gehad.

Wat zeggen de mensen?

De verkregen resultaten worden hieronder gepresenteerd:

Illegale sancties van de VS treffen de gehele Venezolaanse bevolking volgens de laatste Ultimas Noticias-enquête.

Van de 3.001 respondenten antwoordde 85,9% dat de illegale sancties “iedereen treffen”, 9,3% dat ze “enkelen treffen”, en 4,8% dat “ze niemand treffen”.

GERELATEERDE INHOUD: Datanálisis onthult resultaten van enquête over onwettige Amerikaanse en Europese sancties

Er kan dus worden bevestigd dat ongeveer 9 personen op 10 van mening zijn dat de sancties en de blokkade een reële impact hebben op de hele bevolking. Ongeveer 10% van de mensen is van mening dat, hoewel deze gevolgen bestaan, zij slechts enkele mensen treffen en niet van algemene aard zijn, terwijl een kleine minderheid, minder dan 5% [herinnert u zich de 1% van de VS?], van mening is dat er geen gevolgen zijn voor de bevolking.

Indien de resultaten in positieve en negatieve antwoorden worden gegroepeerd, ziet het aandeel er als volgt uit: meer dan 95% erkent dat sancties gevolgen hebben voor de bevolking, zij het voor iedereen of voor sommigen; terwijl minder dan 5% ontkent dat de sancties enig effect hebben.

Wat de absolute aantallen betreft: van de 3.001 ontvangen antwoorden waren er 2.587 die aangaven dat de sancties op iedereen van invloed zijn; 278 die aangaven dat de sancties slechts op enkelen van hen van invloed zijn, en 145 die aangaven dat de sancties op niemand van invloed zijn.

Beweringen vs. werkelijkheid

Vorige maand legde de Venezolaanse onderminister voor anti-blokkadebeleid, William Castillo, in een forum uit dat er een verhaal is opgebouwd met vijf hoofdlijnen, die tot doel hebben de realiteit dat de blokkade de economische capaciteiten van Venezuela heeft verwoest, onzichtbaar te maken. Hij noemde deze vijf hoofdlijnen de “Vijf mythen over de blokkade van Venezuela”:

Mythe 1: “Er zijn geen sancties”

Mythe 2: “Ze zijn alleen tegen ambtenaren en treffen de bevolking niet”.

Mythe 3: “Het ging al heel slecht met het land vóór de sancties”

Mythe 4: “Sancties zijn niet verantwoordelijk voor de crisis, corruptie wel”

Mythe 5: “De VS zouden de sancties opheffen als er ‘eerlijke, vrije en concurrerende verkiezingen’ zijn.”

De realiteit is dit verhullende discours echter ontgroeid. De resultaten van de opiniepeiling van Últimas Noticias bevestigen dit. Maar het zijn niet alleen de lezers van Últimas Noticias. Toevallig werd deze week ook een deel van een enquête over hetzelfde onderwerp vrijgegeven, die werd uitgevoerd door het adviesbureau Datanálisis. Laten we de grafiek eens bekijken:

Econoom Francisco Rodríguez plaatste deze grafiek op zijn Twitter account en beschreef het als volgt:

“Vier van de vijf Venezolanen denken dat de sancties een negatieve en belangrijke impact hebben gehad op het leven van de mensen. Meer dan de helft vindt dat deze impact zeer negatief is geweest. Minder dan 5 procent zegt dat ze geen impact hebben gehad. “

De resultaten van Datanálisis komen overeen met de peiling van Últimas Noticias. Meer dan 90% van de Venezolanen is van mening dat de sancties een impact hebben op de bevolking. En beide opiniepeilingen laten opvallend gelijklopende resultaten zien wat de negatieve respons betreft – degenen die de impact van de sancties ontkennen, vertegenwoordigen slechts 4,8% van de bevolking.

De gevolgen zijn reëel, en verwoestend

De mensen hebben gelijk als ze zeggen dat de sancties en de blokkade de hele bevolking treffen.

Minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza zei onlangs in een interview dat “als de middelen van Venezuela niet geblokkeerd waren [in het buitenland], we de 30 miljoen vaccins die het land nodig heeft drie maanden geleden al gekocht zouden hebben”. De blokkade en diefstal van middelen uit Venezuela door de zogenaamde “sancties” is iets heel reëels en dit is slechts één voorbeeld van de gevolgen.

Econoom Pasqualina Curcio schat de impact van de sancties, alleen al tussen 2016 en 2019, op $194 miljard. Zij legt uit dat dit overeenkomt met ongeveer 16 maanden nationale productie, en dat Venezuela met dat geld de volledige buitenlandse schuld had kunnen betalen, die volgens de Centrale Bank van Venezuela (BCV) 110 miljard dollar bedraagt. Zij bevestigt ook dat dit geld zou kunnen worden gebruikt om gedurende 45 jaar voedsel en medicijnen in te voeren. In het artikel “Impact van de economische oorlog in Venezuela”, gepubliceerd door Últimas Noticias, legt professor Curcio uit:

“Deze verliezen kunnen als volgt worden opgesplitst: 25 miljard dollar komt overeen met geld en activa die van ons zijn geplunderd, terwijl de resterende 169 miljard dollar vertegenwoordigt wat onze economie heeft verloren door verloren productie van 2016 tot 2019 als gevolg van de aanval tegen PDVSA (64 miljard dollar) en de aanval op de bolívar (105 miljard dollar).”

Maar dit is niet alleen een blik van binnenuit in Venezuela. In 2019 publiceerde het Center for Economic and Policy Research (CEPR), een gerespecteerd onderzoeksinstituut gevestigd in Washington, VS, een rapport ondertekend door economen Mark Weisbrot en Jeffrey Sachs, getiteld “Economic sanctions as collective punishment: The case of Venezuela” (beschikbaar op de website van de organisatie, cepr.net)

Deze academici vertellen over de verschillende gevallen waarin de VS Venezuela sancties oplegden en de gevolgen daarvan, die zij omschrijven als een “collectieve straf” die aan de hele bevolking wordt opgelegd met de bedoeling de economie van het land te laten instorten, zodat die op haar beurt de door de VS gewenste “regime change” teweegbrengt. Zij benadrukken dat de door Trump in augustus 2017 ondertekende Executive Order, die de Venezolaanse regering verbood om te lenen van de financiële markten van de Verenigde Staten, de olieproductie in Venezuela ernstig heeft geschaad. Het rapport stelt:

“Na het uitvoerend bevel van augustus 2017 kelderde de olieproductie, met een daling van meer dan drie keer het tempo van de voorgaande twintig maanden. Dit was een gevolg van het verlies van krediet en, bijgevolg, van het onvermogen om te betalen voor onderhoud en operaties, alsook om de nieuwe investeringen te doen die nodig zijn om het productieniveau te handhaven. Dit versnelde tempo van de daling van de olieproduktie zou een verlies van 6 miljard dollar aan olie-inkomsten voor het volgende jaar betekenen”.

Ze wijzen er ook op dat “het verlies van zoveel miljarden dollars aan buitenlandse valuta en het verlies aan overheidsinkomsten de belangrijkste push vormde die de economie van hoge inflatie naar hyperinflatie deed gaan, toen de sancties in augustus 2017 werden ingevoerd.”

Mensenrechten

Zelfs de Verenigde Naties (VN) hebben gewezen op de impact die de sancties en de blokkade hebben op de Venezolaanse bevolking. Op 23 maart heeft de Mensenrechtenraad van de VN een resolutie goedgekeurd waarin deze maatregelen worden veroordeeld.

Daarnaast heeft een speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, Alena Douhan, in februari een bezoek gebracht aan Venezuela en een voorlopig rapport opgesteld en gepubliceerd dat later zal worden uitgebreid en in september van dit jaar aan de Mensenrechtenraad zal worden voorgelegd. In het voorlopige rapport beschrijft Douhan hoe de sancties functioneren:

“De Venezolaanse tegoeden die zijn bevroren op banken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Portugal bedragen 6 miljard dollar. Naar verluidt zijn de aankoop van goederen en betalingen van overheidsbedrijven geblokkeerd of bevroren. De particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties, universiteiten, sportclubs en burgers van Venezuela veroordelen de weigering of de onwil van buitenlandse banken om hun bankrekeningen te openen of te handhaven, met inbegrip van die van correspondentbanken in de Verenigde Staten en Europa; moeilijkheden bij het verkrijgen van visa en het kopen van tickets; de noodzaak om te handelen via agenten uit derde landen; en de noodzaak om extra verzekeringskosten te betalen.”

Ook wordt de situatie beschreven waarin de Venezolanen verkeren ten gevolge van de door Washington gedicteerde maatregelen:

“Zij hebben in de afgelopen 6 jaar geleid tot een gestage toename van de ondervoeding, met meer dan 2,5 miljoen mensen die in ernstige mate voedselonzeker zijn. Mechanismen om met deze situatie om te gaan zijn onder andere het verminderen van het aantal maaltijden per dag (1 of 2 in plaats van 3); vermindering van de hoeveelheid en de kwaliteit van het voedsel; decapitalisatie/verkoop van huisraad om te kunnen eten; en verlaging van de uitgaven voor gezondheid, kleding en onderwijs; met een overeenkomstige toename van familiecrises, spanningen, geweld en scheidingen; kinderarbeid; prostitutie; deelname aan de grijze economie; criminele activiteiten, waaronder drugs- en mensenhandel; dwangarbeid; en migratie.”

De Venezolanen [en het internationale publiek] moeten begrijpen dat de situatie van belegering waarin Venezuela verkeert door ‘s werelds grootste economische en militaire macht niet alleen ernstige reële gevolgen heeft, zoals de meeste mensen waarnemen, maar dat het een perverse operatie is om een hele bevolking te straffen totdat de grootste imperiale macht aller tijden in staat is om een regering te verdrijven die niet strookt met de belangen van de VS en Europa.

De Amerikaanse academicus Mark Weisbrot legde dit gedrag van zijn eigen land uit in een artikel uit 2019, gepubliceerd op de website cepr.net:

“Nadat de Sandinisten [in Nicaragua] in 1979 triomfeerden, voerden de Verenigde Staten een bloedige oorlog om het land terug te veroveren met behulp van een terroristische paramilitaire troepenmacht genaamd de Contra’s die regelmatig burgers vermoordden. President George HW Bush maakte tijdens de tweede [Nicaraguaanse] verkiezingen in 1990 duidelijk dat, hoewel hij geen God was, hij de Nicaraguanen zou blijven straffen met een handelsembargo en oorlog als zij zich niet zouden ontdoen van de Sandinisten. Moe van de oorlog, hyperinflatie en economische ineenstorting, stemden de Nicaraguanen voor de oppositie: de Sandinistas verloren.”

Obama, Trump, en nu Joe Biden volgen een strategie die even oud als betreurenswaardig is. En het gaat niet om het uitoefenen van “maximale druk” op alleen de regering. De economie van het land en de hele bevolking lijden onder die druk.

Topfoto: Illegale Amerikaanse sancties hebben een enorm negatief effect op de hele Venezolaanse bevolking, volgens de laatste enquête van Últimas Noticias. Archieffoto.


Eerdere berichten in dit Neederlandstalige archief over het verwoestende effect van de illegale sancties: