Bron: Canadian Writers and Scholars 
op counterpunch 25 november 2019 ~~
Original English text of the letter below ~~~ 

De democratisch gekozen president van Bolivia, Evo Morales, de allereerste inheemse president van Amerika, is onder dodelijke bedreiging gedwongen het land te ontvluchten. Sinds 20 oktober waren er gedurende er vijf dagen 23 doden, 715 gewonden en 1112 arrestaties waarvan het aantal gewonden onbekend is (gegevens van de Defensoría del Pueblo de La Paz). De slachtoffers zijn overweldigend inheemse mensen.

Er is geen enkel excuus voor dit geweld, geen excuus voor het verbreken van het constitutionele proces. Geen vermeende en niet-onderbouwde “verkiezingsonregelmatigheid”, geen vermeende “politieke fout” door Evo Morales kan de politie en het leger mogelijk excuseren voor het afzetten een legitieme gekozen politieke leider. Er zijn juridische procedurele middelen om met deze gebeurtenissen om te gaan, en inderdaad had Evo Morales al ingestemd met een stembiljet-controle door de OAS en zelfs met nieuwe verkiezingen. De Boliviaanse strijdkrachten handelden vervolgens tegen hun eigen grondwet en dwongen hem af te treden. Zijn huidige termijn eindigt niet voor januari.

Mexico en de nieuwe gekozen regering van Argentinië hebben het leven gered van de president en de vice-president, Alvaro Garcia Linera, die nu in Mexico in ballingschap zijn.

De staatsgreep is uitgevoerd door bekende paramilitaire leiders, rechtse fanatici, die worden verteerd door racisme tegen hun eigen volk. De zelfbenoemde ‘president’ Jeanine Añez, die de macht overnam zonder enige verkiezing of steun van de senaat en de afgevaardigden, wordt uitsluitend door militaire steun in haar positie gehouden. Bolivia is daarom effectief veranderd in een militaire dictatuur. Ze heeft de artikelen 161, 169 en 410 van de Boliviaanse grondwet geschonden. Ze heeft zichzelf beroemd gemaakt met de racistische opmerking dat de inheemse volkeren in de heuvels moeten blijven omdat de steden er niet voor hen zijn.

Feitelijk is Evo Morales de enige echte, legitieme president van Bolivia, omdat zijn ontslagbrief niet is goedgekeurd door de Boliviaanse senaat. Bovendien moet niemand een ‘ontslag onder schot’ serieus nemen .

De situatie in Bolivia is chaotisch. Dit is het moment voor Canada om te laten zien dat het de inheemse bevolking echt respecteert en steunt door deze staatsgreep en de inbreuk op de constitutionele rechtsstaat in een regionaal land dat bevriend is met Canada openlijk en ondubbelzinnig te veroordelen.

De geschiedenis is een meedogenloze waarnemer, en de inheemse volkeren van Bolivia, Canada en heel Amerika zullen op u letten en op u wachten, mijnheer de premier, om aan te tonen dat Canada de democratische en inclusieve waarden waarvoor het beweert te staan ​​werkelijk en effectief steunt . Veroordeel deze coup tegen de belangrijkste inheemse leider van Amerika, Evo Morales.

 • Arnold August, journalist/author, Montreal
 • Claudia Chaufan, York University
 • Sharon Clarke, citizen of Canada
 • Dr. Christo El Morr, York University
 • Keith Ellis, Professor Emeritus, University of Toronto
 • Joe Emersberger, writer
 • Alan Freeman, University of Manitoba
 • Dr. Rachel Gorman, York University
 • Wendy Holm, Canadian Agrologist (Ret’d), Friend of Cuba and the People of Latin America
 • Mike Jones
 • Naomi Klein, author
 • Carol Mowat
 • Professor Carles Muntaner, University of Toronto
 • Linda McQuaig, author
 • Dr. Maria Páez Victor, Louis Riel Bolivarian Circle
 • Nino Pagliccia, Venezuelan-Canadian activist and writer
 • James Plewak, Member and former Chief of the Keeseekoowenin Ojibway First Nation. Treaty 2 Territory
 • Justin Podur, York University
 • Professor Radika Desai, University of Manitoba
 • Karen Roundpoint
 • Jerry Spiegel, University of British Columbia
 • Peter A. Victor, Professor Emeritus, York University
 • Annalee Yassi, University of British Columbia

Original english text of the letter

November 25, 2019

An Open Letter to Prime Minister Justin Trudeau on Bolivia From Canadian Writers and Scholars

by CounterPunch News ServiceFacebookTwitterRedditEmail

The democratically elected president of Bolivia, Evo Morales, the very first indigenous president of the Americas, has been forced, at gunpoint, to flee the country.  There have been on a 5-day stretch since October 20th, 23 deaths, 715 injured, total arrests of 1112 and the number of wounded are unknown (data from the Defensoría del Pueblo de La Paz). The victims are overwhelmingly indigenous people.

There is no excuse whatsoever for this violence, no excuse for the rupture of the constitutional process. No alleged, and unsubstantiated, “electoral irregularity”, no alleged ” political mistake” by Evo Morales can possibly excuse the police and military deposing a legitimately elected political leader. There are legal procedural means to deal with any of these occurrences, and indeed Evo Morales had already agreed to a ballot audit by the OAS and even to new elections. The Bolivian armed forces then acted against their own constitution and forced him to resign. His present term does not end until January.

Mexico and the new government elect of Argentina have been recognized as having saved the life of the president and the vice president, Alvaro Garcia Linera, who are now in forced exile in Mexico.

The coup has been carried out by known paramilitary leaders, right wing fanatics, who are consumed with racism against their own peoples. The self-proclaimed “president” Jeanine Añez, who took power without any election or backing of the Senate and Deputy Chambers is maintained solely by military support. Bolivia has therefore effectively been turned into a military dictatorship. She has violated articles 161, 169 and 410 of the Bolivian Constitution. She famously has made a racist remark by saying that the indigenous peoples should stay in the hills because the cities are not for them.

In fact of law, Evo Morales is the only true, legitimate president of Bolivia since his letter of resignation has not been approved by the Bolivian Senate. Moreover, nobody should take seriously a “resignation” made at gunpoint.

The situation in Bolivia is chaotic. Now is the moment for Canada to show that it truly respects and supports indigenous peoples by openly and unequivocally condemning this coup and the rupture of the constitutional rule of law in a regional country friendly to Canada.

History is an unforgiving observer, and the indigenous peoples of Bolivia, Canada and the entire Americas will be watching and waiting for you, Mr. Prime Minister, to show that Canada truly and effectively backs the democratic and inclusive values for which it purports to stand. Condemn this coup against the most important indigenous leader of the Americas, Evo Morales.

Respectfully,

Arnold August, journalist/author, Montreal

Claudia Chaufan, York University

Sharon Clarke, citizen of Canada

Dr. Christo El Morr, York University

Keith Ellis, Professor Emeritus, University of Toronto

Joe Emersberger, writer

Alan Freeman, University of Manitoba

Dr. Rachel Gorman, York University

Wendy Holm, Canadian Agrologist (Ret’d), Friend of Cuba and the People of Latin America

Mike Jones

Naomi Klein, author

Carol Mowat

Professor Carles Muntaner, University of Toronto

Linda McQuaig, author

Dr. Maria Páez Victor, Louis Riel Bolivarian Circle

Nino Pagliccia, Venezuelan-Canadian activist and writer

James Plewak, Member and former Chief of the Keeseekoowenin Ojibway First Nation. Treaty 2 Territory

Justin Podur, York University

Professor Radika Desai, University of Manitoba

Karen Roundpoint

Jerry Spiegel, University of British Columbia

Peter A. Victor, Professor Emeritus, York University

Annalee Yassi, University of British Columbia Join the debate on Facebook More articles by:CounterPunch News Service